Dnes
Teplota: 3.4 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 14. září 2020 v 16.30 hodin se koná ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 14. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.


Přímý přenos z jednání zastupitelstva

P r o g r a m :

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2020

3/ Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Náchod a část školského obvodu mateřské školy zřízené městem Náchod

4/ Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod

5/ Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku z pobytu

6/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

7/ Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města

8/ Smlouva o úvěru č. SMF/3486/2020

9/ Žádost Základní školy Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o návratnou finanční výpomoc

10/ Změna územního plánu

11/ Správní rada Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

12/ Volba přísedících Okresního soudu Náchod

13/ Rozpočtová opatření

14/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

15/ Plán práce Finančního výboru na II.pol.2020

16/ Kontrola Finančního výboru dle schváleného plánu kontrol na I. pololetí 2020

17/ Kontrolní výbor ZM - zápis z provedené kontroly

18/ Diskuse

19/ Závěr