Dnes
Teplota: 25.9 °C

Pátek, 20.05.2016Informace k mimosoudnímu urovnání spotřebitelských sporů

Informace k mimosoudnímu urovnání spotřebitelských sporů


 Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod informuje podnikatele i spotřebitele o tom, že  zákonem č. 378/2015 Sb. došlo s účinností od 1. 2. 2016 k novele zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v oblasti vztahující se k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů. Úprava se týká § 1, 14 a 20d - 20za.

 

Mimosoudní řešení sporů je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. Musí je zavést každý členský stát EU. Klasickým spotřebitelským sporem jsou například spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb, služeb obecného zájmu nehospodářské povahy, přičemž je evidentní, že mimosoudní řešení bude ve většině případů rychlejší a efektivnější, než zdlouhavé projednávání před soudy.

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je

a) finanční arbitr v oblasti finančních služeb,

b) ČTÚ v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb,

c) ERÚ v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství,

d) Česká obchodní inspekce (ČOI)  v ostatních případech.

 

Každý z uvedených českých subjektů má odlišný princip vedení procesu (ČOI funguje jako mediátor bez závazných rozhodnutí, zatímco FA, ČTÚ a ERÚ ve správním řízení).

V § 20n a násl. je uveden postup pověřených subjektů při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo u prodávajícího poprvé. Základním předpokladem přístupu k tomuto způsobu řešení spotřebitelského sporu je však mimo jiné skutečnost, že se spotřebitel nejdříve pokusil spor řešit přímo s obchodníkem (např. podal reklamaci, která byla zamítnuta, uplatnil právo na odstoupení od smlouvy apod.).

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům Evropské spotřebitelské centrum ČR.

Podle § 20s je prodávající povinen do 15 dnů poskytnout vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu a je povinen úzce spolupracovat a poskytnout součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Sankce za nesplnění těchto povinností je do 1 mil. Kč. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, lhůta může být i prodloužena.

Kromě ČOI pomáhají řešit spotřebitelské spory též občanská sdružení, založená za tímto účelem, např. Sdružení českých spotřebitelů. Informace k mimosoudnímu urovnání spotřebitelských sporů jsou k dispozici také na http://www.konzument.cz/publikace/konzument-test.php.

 

Ing.Martin Imlauf

vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Náchod

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /