Dnes
Teplota: 6.6 °C

Pondělí, 23.05.2016Informace o změnách v plnění povinností osob vůči správci daně

Informace o změnách v plnění povinností osob vůči správci daně


Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se změnil zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mj. v části třinácté i zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).Změna se týkala i ustanovení  ustanovení § 45a živnostenského zákona, přičemž do tohoto ustanovení byl promítnut i požadavek na plnění registračních povinností daňových subjektů elektronicky (zejména z datové schránky podatele) přímo správci daně. Od 1.1.2015 může tedy fyzická i právnická osoba podat na živnostenském úřadu přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně pouze za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě /viz § 45a odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) živnostenského zákona ve znění od 1. 1. 2015/.

V této souvislosti odbor Obecní živnostenský úřad Náchod  upozorňuje na tiskovou zprávu MF, která byla publikována na internetu finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskovezpravy/tiskove-zpravy-2014/povinna-elektronicka-komunikace-s-financni-spravou-se-rozsiruje-o-dalsisubjekty-5566, a která se týká rozšíření počtu subjektů povinných podávat elektronická podání vůči správci daně.

Dne 1. 1. 2016 však dále nabyla účinnosti část zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (mj. ustanovení § 101a zákona o dani z přidané hodnoty upravující povinnou elektronickou formu podání), a další související zákony, jíž se dále zužuje okruh subjektů, kteří mohou využít možnost učinit podání vůči správci daně prostřednictvím CRM, neboť se rozšiřuje okruh subjektů, kteří mají zákonem stanovenou povinnost činit podání vůči správci daně v elektronické podobě.

Podle § 101a zákona o dani z přidané hodnoty ve znění do 31. 12. 2015 se povinnost podávat přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů a další zákonem stanovená podání (daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení a přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení) elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně nevztahovala na

plátce DPH, pokud se jednalo o

i. fyzické osoby, které neměly zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky a

ii. fyzické osoby, které nedosahovaly v předchozích 12 kalendářních měsících zákonem

stanoveného obratu 6 milionů.

Od 1. 1. 2016 se však povinnost činit všechna shora uvedená podání, tj. i podání přihlášky k registraci a oznámení změny registračních údajů, elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně vztahuje na všechny plátce DPH (tj. i na podnikatele podnikající v režimu živnostenského zákona, pokud jsou v postavení plátců DPH).

Ustanovení § 101a zákona o dani z přidané hodnoty však upravuje výjimku ze shora uvedené povinnosti činit povinně podání podle tohoto zákona vůči správci daně elektronickou formou. Podle odstavce 2 předmětného ustanovení nejsou povinni podávat v elektronické podobě přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů tzv. identifikované osoby (k těmto osobám blíže viz § 6g až 6l zákona o dani z přidané hodnoty). Výše uvedené osoby, pokud jsou podnikateli podnikajícími v režimu živnostenského zákona, mohou tedy i nadále činit svá podání podle zákona o dani z přidané hodnoty prostřednictvím CRM.

V praxi to tedy znamená, že podnikatel, který není identifikovanou osobou, nebude moci v rámci svého podání na CRM učinit oznámení podle zákona o dani z přidané hodnoty. Bude-li podání vůči správci daně, které by mělo být učiněno elektronickou cestou na adresu správce daně, učiněno prostřednictvím CRM a bude-li jedinou vadou tohoto podání nedodržení formy podání, bude toto podání považováno za bezvadné, ale správce daně za nedodržení předepsané elektronické formy uloží podnikateli pokutu ve výši 2.000 Kč. Vedle toho může správce daně uložit podateli pokutu do 50.000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že v souvislosti s předmětnou novelizací § 101a zákona o dani z přidané hodnoty byla na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskovezpravy/2015/nejdulezitejsi-zmeny-v-roce-2016-6923 zveřejněna informace nazvaná Nejdůležitější změny v roce 2016 související s elektronickými podáními pro Finanční správu.

 

 

Ing. Martin Imlauf

vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Náchod

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /