Dnes
Teplota: 7.6 °C

Pondělí, 10.2.2020Chodník v ul. Ryšavého, Babí u Náchoda

Chodník v ul. Ryšavého, Babí u Náchoda


loga

Město Náchod v letošním roce plánuje v ulici Ryšavého v úseku od č.p. 178 po hasičskou zbrojnici Babí výstavbu nového chodníku pro pěší včetně stavebních úprav stávajících samostatných sjezdů a nových sjezdů a částečně stavební úpravy stávajícího chodníku.

V rámci stavby bude provedeno povrchové odvodnění stávající místní komunikace a nového chodníku zasakováním a do stávající jednotné kanalizace a výsadba stromů. 

Stávající chodník je s krytem z betonové dlažby 30/30 cm, povrch je silně nerovný. V začátku úpravy je chodník nový, s povrchem ze zámkové dlažby. Od vozovky je oddělen obrubou ze žulových kostek velkých, s výškou hrany 0 - 30 mm, v začátku úpravy obrubníkem betonovým s výškou hrany 100 mm. Stávající chodník neobsahuje bezbariérové prvky. Zbývající úseky řešené trasy jsou bez zpevněných chodníků. Přidružený prostor je zde tvořen travnatými plochami. Chůze pěších se musí odehrávat na vozovce. Přilehlá vozovka je obousměrná dvoupruhová, o proměnné šířce 4,73 - 6,01 m. 

Celková délka nového chodníku včetně rozjezdů a chodníkových přejezdů bude 523,40 m. Základní šířka chodníku bude 1,55 m včetně bezpečnostního odstupu od vozovky, povrch chodníku, chodníkových přejezdů a odpočinkové plochy bude z betonové dlažby zámkové 200x165 mm, povrch vjezdových pásů šířky 60 cm do 2 garáží u řadových garáží bude z vegetačních zatravňovacích tvárnic 60x40 cm. Úprava povrchu některých vjezdů bude ze štěrkodrti nebo z asfaltu.

 Nová trasa chodníkového pásu přispěje k vyšší bezpečnosti chodců, kteří v současné době musí užívat k chůzi okraj vozovky a propojí stávající úseky chodníku pro pěší. Stavba svými parametry bude zajišťovat pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve smyslu vyhl. č. 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

 Na výstavbu chodníku bude předložena žádost o dotaci do výzvy MAS Stolové hory, z. s. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „12. výzva MAS Stolové hory - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava - I".   


Přílohy:

Fotodokumentace     (6705_6511013558.pdf / 2,67 MB)
Příloha D.1.1.2 Situace komunikací - list 1     (6705_19010135525.pdf / 0,98 MB)
Příloha D.1.1.3 Situace komunikací - list 2     (6705_21510135539.pdf / 1,14 MB)

Chodník v ul. Ryšavého, Babí u Náchoda Chodník v ul. Ryšavého, Babí u Náchoda

loga loga

Další zprávy /