Dnes
Teplota: 7.1 °C

Úterý, 11.04.2023Informace k zápisům do mateřských škol od školního roku 2023/2024

Informace k zápisům do mateřských škol od školního roku 2023/2024


Zápisy do mateřských škol budou probíhat od 3. do 4. května 2023 od 9:00 do 15:00 hod.

Od 19. dubna do 4. května 2023 bude možné využít elektronického předzápisu (velmi doporučujeme). Kliknutím na odkaz konkrétní mateřské školy (viz níže) rodiče dle pokynů elektronicky vyplní žádost, vytisknou ji a podepsanou předají ve dnech zápisu v mateřské škole. Pokud někdo nemá k dispozici tiskárnu, bude ji možné vytisknout přímo ve vybrané mateřské v době zápisu.

Je možné provést registraci k zápisu do více mateřských škol.

Další způsoby podání žádosti:

  • prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky mateřské školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou.

U zápisu je nezbytné k žádosti předložit:

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce,
  • rodný list dítěte,
  • doporučení školského poradenského zařízení v případě, že je dítěti diagnostikováno mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižení více vadami nebo autismus,
  • potvrzení od lékaře o splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách a kritériích pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněny na jejich webových stránkách.

 

Mateřské školy zřizované městem Náchod:

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 www.ms-alsova.cz

Registrace žádosti: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nachod-alsova

Mateřská škola, Náchod, Březinova 669 www.ms-brezinova.cz

Registrace žádosti: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nachod-brezinova

Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848 www.msplhov@msplhov.cz

Registrace žádosti: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nachod-havlickova

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 www.mskomenskeho.cz

Registrace žádosti: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nachod-komenskeho

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 www.msmyslbekova.cz

Registrace žádosti: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nachod-myslbekova

Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 https://www.msnachod.cz/

Registrace žádosti: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nachod-vancurova

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 www.msvitkova.cz

Registrace žádosti: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nachod-vitkova

 

 

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /