Dnes
Teplota: 29.1 °C

Odbor výstavby a územního plánování - rozsah hlavních působností

a) na úseku územního plánu

- aktualizuje územní plán města, projednává změny územního plánu
- pořizuje územní plány a změny územních plánů měst a obcí, která přísluší k obci s rozšířenou působností
- pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady pro správní území obce s rozšířenou působností
- zajišťuje pro město Náchod zpracování projektové dokumentace formou studií
- pomáhá při zpracování podmínek urbanistických a architektonických soutěží ve městě
- zajišťuje Program obnovy venkova pro obce na správním území obce s rozšířenou působností

b) na úseku územního plánování a stavebního řádu

- stavební úřad obecný podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
- vydává rozhodnutí o umístění stavby, o využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o ochranném pásmu a rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
- vydává územní souhlas pro umístění stavby a zařízení
- přijímá ohlášení staveb, stavebních úprav a udržovacích prací a vydává sdělení k tomuto ohlášení
- vydává stavební povolení pro pozemní stavby, jejich změny a udržovací práce na nich
- povoluje terénní úpravy a zařízení
- povoluje užívání staveb, vydává kolaudační souhlas
- povoluje předčasné užívání stavby a zkušební provoz
- povoluje změny v užívání stavby
- nařizuje provádění údržby staveb a nezbytných úprav
- povoluje a nařizuje odstranění staveb
- nařizuje vyklizení staveb
- předepisuje správní poplatky
- projednává přestupky občanů proti stavebnímu zákonu a ukládá sankce za jeho porušení
- projednává správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů za porušení stavebního zákona, ukládá sankce za porušení stavebního zákona
- provádí vyvlastňovací řízení pro stavby obecné
- provádí kontrolní prohlídky staveb a státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
- vede archiv dokumentací staveb, dokladů, dokumentů, evidenci všech vydávaných rozhodnutí
- zajišťuje doplňování čísel popisných, vyhovení změnovek pro nově kolaudované stavby
- spolupracuje se statistickým úřadem, katastrálním úřadem, pozemkovým fondem a pozemkovým úřadem při evidování staveb a pozemků

c) na úseku památkové péče

- výkon státní správy v oblasti státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména evidence kulturních památek, vydávání stanovisek k obnovám kulturních památek a ke stavbám a jejich změnám v památkových rezervacích, památkových zónách nebo v ochranných pásmech
- poskytování příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek na základě programu ministerstva
- rozhodování o přestupcích na úseku památkové péče
- zajišťuje evidenci o stavu a počtu válečných hrobů na správním území obce s rozšířenou působností

Spolupracuje s komisemi města např. komisí výstavby, komisí pro záměry města, komisí dopravní a dalšími.

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím v rozsahu své působnosti.


Odbor výstavby a územního plánování spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v kapitole 11.