Dnes
Teplota: 18.0 °C

Středa, 29.06.2011Obchvat Náchoda - co je nového?

Obchvat Náchoda - co je nového?


Aktuální informace k vývoji stavby obchvatu Náchoda, přípravné práce intenzivně pokračují... 

V těchto dnech byl dokončen návrh změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Náchod (ÚPSÚ Náchod), týkající se upřesnění trasy přeložky silnice I/33 - obchvat. 
Součástí návrhu (na základě požadavku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství) je zpracováno "vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí" (tzv. SEA, kterou se podařilo vypracovat v rekordně krátkém čase, tak aby v rámci územního řízení  projednávání změny územního plánu nedošlo k dalším zbytečným prodlevám). 
V úterý 19. července 2011 se bude konat společné jednání o návrhu územního plánu s dotčenými orgány. Následně po obdržení jejich stanovisek, bude návrh územního plánu předložen Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k posouzení. Po obdržení případného kladného stanoviska krajského úřadu, po projednání s veřejností a schválení městským zastupitelstvem, bude možné ke konci roku pokračovat v územním řízení na obchvat.

Vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Náchod Ing. Andrea Lipovská 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /