Dnes
Teplota: 14.4 °C

Úterý, 17.04.2012Náchod připravuje nový územní plán

Náchod připravuje nový územní plán


Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, v současné době připravuje pořízení nového územního plánu

Mezi podklady pro zpracování návrhu zadání nového územního plánu jsou mimo jiné uplatněné požadavky ze strany vlastníků nemovitostí na správním území města. Případné další požadavky na změnu funkčního využití ploch oproti využití dle stávajícího územního plánu, nebo návrhy na rozvoj města, je možné podat nejpozději do 31. 5. 2012.

"Požadavky uplatněné po tomto datu budou zařazeny do případné první změny tohoto nového územního plánu, jejíž projednání odhadujeme přibližně v roce 2017. Proto chceme občany touto cestou upozornit právě na termín do konce letošního května", upřesnil náchodský místostarosta Tomáš Šubert.  

Územní plán stanoví zejména koncepci rozvoje a ochranu hodnot území v obci - vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. "Řeší také koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod. Územní plán je závazný pro rozhodování v území - zejména pro vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení a dalších rozhodnutí. Územní plán řeší využití území (tj. určení jakým způsobem bude území využito, pro jakou stavbu, činnost či jinou funkci) a zásady jeho uspořádání, usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů. Způsob využití území obsažený v územním plánu následně ovlivňuje cenu pozemků", vysvětluje problematiku Andrea Lipovská, vedoucí Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Náchod.  

A jak to celé probíhá než začne nový územní plán platit? Územní plán se zpracovává pro celé správní území města tj. pro katastrální území Náchod, Běloves, Malé Poříčí, Babí u Náchoda, Pavlišov, Staré Město nad Metují, Bražec, Lipí u Náchoda, Jizbice a Dobrošov.

Město Náchod má v současné době k dispozici zpracované „Doplňující průzkumy a rozbory", které budou podkladem pro vyhotovení „Návrhu zadání územního plánu Náchod". Doplňující průzkumy a rozbory obsahují textovou a grafickou část a jsou přístupné na webových stránkách města (http://mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/new_plan.asp), v odkazu na odbor výstavby a územního plánování. Dalšími podklady pro zpracování návrhu zadání  budou právě i případné další uplatněné požadavky ze strany vlastníků nemovitostí na území města Náchod, které je možné podat do 31. 5. 2012. Žádosti o změnu územního plánu, které byly již podané, jsou evidované a budou do návrhu zadání zapracované.

Návrh zadání bude projednán podle stavebního zákona a předložen k projednání a schválení v zastupitelstvu města. Na jeho podkladě bude vypracován Návrh územního plánu Náchod. Tento návrh bude projednáván podle stavebního zákona společným jednáním s dotčenými orgány. Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydává stanovisko z hlediska širších územních vztahů, tj. také soulad s vydanými Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje a soulad s návazností na územní plány sousedních obcí.

Návrh územního plánu bude dále veřejně projednán a následně předložen k projednání a vydání zastupitelstvem města. Termíny projednávání budou uveřejněny vyhláškou na úředních deskách města. Zpracovatelem Územního plánu Náchod je na základě výběrového řízení firma REGIO, projektový atelier s.r.o., Hradec Králové.    


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /