Dnes
Teplota: 13.9 °C

Pátek, 19.09.2014Návrh nového územního plánu Náchod

Návrh nového územního plánu Náchod


Město Náchod připravuje nový územní plán. Jedná se o důležitý dokument, který určuje pravidla pro výstavbu a využití pozemků v Náchodě a přilehlých městských částech na řadu dalších let.

Pořízení nového územního plánu schválilo zastupitelstvo v dubnu 2010. Následně byly zahájeny práce na průzkumech a rozborech a v listopadu 2013 zastupitelstvo města schválilo zadání územního plánu.  V současné době zpracovatel dokončil prvotní návrh územního plánu (návrh pro společné jednání).  Návrh územního plánu si můžete prohlédnou na webu města, v sekci Odbor výstavby a územního plánování - projednávané územní plány (http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/projednavane-uzemni-plany/) nebo v tištěné podobě na Městském úřadě Náchod, odboru výstavby a územního plánování (Palachova 1303, Náchod) a na odboru investic a rozvoje (Masarykovo nám. 40, Náchod) .

K návrhu územního plánu může v zákonné lhůtě kdokoliv podat připomínky. Připomínky se uplatňují u pořizovatele (odbor výstavby a územního plánování MěÚ Náchod) písemně nebo elektronicky s ověřeným podpisem, a to do 2.10.2014. Připomínka musí obsahovat identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště) a podpis osoby, která je uplatňuje, a zároveň by měla být dostatečně odůvodněna. Platí, že čím věcnější bude argumentace, tím větší má připomínka šanci k vyhovění.

Dále nad rámec zákonné povinnosti se bude konat veřejná diskuze s autorem územního plánu, a to v pondělí 22.září 2014 od 14,00 hod v malém sále Městského divadla Beránek.

Pro úplnost připomínáme, že proces pořizování územního plánu je „dvoustupňový". Po společném jednání a vydání stanoviska krajským úřadem zhotovitel návrh upraví s ohledem na obdržené připomínky a stanoviska dotčených orgánů. Pak  bude následovat veřejné projednání územního plánu (termín včas zveřejníme na webu města a úřední desce), kde je opět možnost uplatnit námitky a připomínky. Po vyhodnocení námitek a připomínek zhotovitel návrh opět upraví do tzv. čistopisu, který se předloží zastupitelstvu města ke schválení. Zastupitelstvo města územní plán vydává formou opatření obecné povahy.

 

Návrh územního plánu obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části je mj.:

Výkres základního členění území - slouží k základní orientaci v území. Obsahuje informace, které plochy jsou určeny k zastavění, přestavbě nebo kde se vyžaduje prověřit budoucí využití studií apod.

Hlavní výkres - určuje způsob a možnosti využití jednotlivých ploch. Prakticky většina důležitých informací pro stavebníky je obsažena v tomto výkresu.

Koordinační výkres - obsahuje informace z hlavního výkresu, které jsou doplněny o údaje z dalších výkresů návrhu územního plánu. Dále jsou zde zaneseny limity využití území.

 

 

 

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /