Dnes
Teplota: 12.1 °C

Středa, 05.02.2020Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020

Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020


Ministerstvo kultury  odbor památkové péče vyhlašuje Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020.

 

Termín podání žádosti - Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020, zpracované na předepsaných aktuálních formulářích včetně povinných příloh, podává vlastník kulturní pa-mátky na úřad příslušné obce s rozšířenou působností do 28. února 2020. Obec s rozšířenou pů-sobností (dále též „ORP") posílá souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury (dále též „MK") do 31. března 2020.

Program je určen pro vlastníky kulturních památek - fyzické a právnické osoby (vyjma ČR - viz dále).

 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kul-turních památek

, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kul-turními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020

 

 

Předkládá se na dvou předepsaných formulářích, a to: „Žádost o zařazení akce obnovy kul-turní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020" a „Žádost o státní dotaci v roce 2020" v této formě:

Žadatel odevzdává originály vyplněných a podepsaných formulářů Žádosti. Formuláře musejí být vyplněny česky, ve všech rubrikách podle uvedených pokynů, nelze měnit znění ani pořadí rubrik. Údaje uvedené v žádosti musejí být správné a pravdivé. Neúplně vyplněné žádosti mohou být z dalšího hodnocení vyloučeny.

 


Přílohy:

Program ORP vyhlášení 2020 new     (6702_675683058.pdf / 0,21 MB)
Zásady_Programu_ORP_znění 2020     (6702_286683119.docx / 0,03 MB)
Formular zadosti 2020_ORP     (6702_53683136.xlsm / 0,43 MB)
kvóty ORP 2020     (6702_704683150.xlsx / 0,03 MB)

Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /