Dnes
Teplota: 11.4 °C

Středa, 10.02.2021Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021

Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021


Termín podání žádosti - Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021, zpracované na předepsaných aktuálních formulářích včetně povinných příloh, podává vlastník kulturní pa-mátky na úřad příslušné obce s rozšířenou působností do 28. února 2021. Obec s rozšířenou pů-sobností (dále též „ORP") posílá souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury (dále též „MK") do 31. března 2021.

Program je určen pro vlastníky kulturních památek - fyzické a právnické osoby (vyjma ČR - viz dále). 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kul-turních památek

, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kul-turními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021

Předkládá se na dvou předepsaných formulářích, a to: „Žádost o zařazení akce obnovy kul-turní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021" a „Žádost o státní dotaci v roce 2021" v této formě:

Žadatel odevzdává originály vyplněných a podepsaných formulářů Žádosti. Formuláře musejí být vyplněny česky, ve všech rubrikách podle uvedených pokynů, nelze měnit znění ani pořadí rubrik. Údaje uvedené v žádosti musejí být správné a pravdivé. Neúplně vyplněné žádosti mohou být z dalšího hodnocení vyloučeny.


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /