Jsem bruslař, lyžař nebo chodec?


Zákon o silničním provozu v § 2 stanoví, že chodcem je osoba, která:

- tlačí nebo táhne sáňky,
- tlačí nebo táhne dětský kočárek,
- tlačí nebo táhne vozík pro invalidy,
- tlačí nebo táhne ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm,
- pohybuje se na lyžích,
- pohybuje se na kolečkových bruslích,
- pohybuje se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy,
- vede jízdní kolo,
- vede motocykl o objemu válců do 50 cm3,
- vede psa a podobně.

Ilustrační obrázek

Jako zákon o silničním provozu stanoví, kdo je chodcem, tak stanoví i jeho povinnosti. Ty jsou vyjmenovány v §§ 53-56 uvedeného zákona. Nechceme Vás poučovat, jistě máte tyto povinnosti zažité, ale možná neuškodí je přeci jenom připomenout.


Následující pravidla musí dodržovat každý chodec:

- chodec musí užít především chodníku nebo stezky pro chodce, po chodníku se chodí vpravo,
- chodec nesoucí předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky,
- kde není chodník nebo tam, kde není schůdný, se chodí po levé krajnici, kde není krajnice nebo tam, kde není schůdná, se chodí co nejblíže při levém okraji vozovky,
- chodci smí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe,
- za snížené viditelnosti, při zvýšeném provozu, v nebezpečných a nepřehledných úsecích musí chodci jít jen jednotlivě za sebou,
- chodec nesmí ohrozit cyklistu na "Stezce pro chodce a cyklisty" a je-li stezka rozdělena na pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh pro chodce,
- osoba, která vede jízdní kolo nebo moped nesmí na chodníku ohrozit ostatní chodce; pokud by toto hrozilo, musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
- osoba, která se pohybuje na lyžích, kolečkových bruslích apod., nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce
- osoba, která se pohybuje pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce, nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky,
- je-li přechod pro chodce, křižovatka s řízeným provozem, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod musí chodec k přecházení vozovky užít tato místa, jsou-li blíže než 50 m,
- na přechodu pro chodce se chodí vpravo, chodec nesmí bezdůvodně zastavovat nebo se zdržovat na přechodu pro chodce ani na vozovce,
- mimo přechod pro chodce smí chodec přecházet jen kolmo k ose vozovky,
- chodec se musí před vstupem do vozovky přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu, chodec musí při přecházení vozovky brát ohled na rychlost a vzdálenost přijíždějících vozidel a nesmí řidiče donutit k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy
- chodec nesmí vstupovat do vozovky nebo na přechod pro chodce bezprostředně před blížícím-se vozidlem,
- chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo do vozovky, přijíždějí-li vozidla s právem přednosti v jízdě; pokud se již na vozovce či přechodu nachází, musí neprodleně uvolnit prostor k projetí těchto vozidel
- chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce
- před železničním přejezdem si chodec musí počínat zvlášť opatrně; musí se přesvědčit, zda může přejezd bezpečně přejít.