Městský kamerový systém

Městská policie Náchod (dále jen MP), obdobně jako mnoho dalších městských policií, používá ke své práci v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů Městský kamerový systém (dále jen MKS), ale i osobní kamery a kamery ve vozidlech. Tím využívá oprávnění stanovené v § 24b výše uvedeného zákona, kde je v odst. 1 uvedeno, že obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejich úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

MKS je v první řadě velice důležitým nástrojem prevence a dále napomáhá při dohledu nad místními záležitostmi veřejného pořádku. Obě tyto činnosti patří do základních úkolů MP. Další významnou funkcí MKS je účinná koordinace hlídek, jelikož operátor MKS může bezprostředně reagovat na změnu bezpečnostní situace nebo jiné významné události a informovat vedení MP nebo vedoucího směny. Ti na základě vzniklé situace posílí hlídkovou službu právě v těch lokalitách, kde je to potřebné. Záznamy z MKS jsou využívány, i jako důkazní materiál při oznamování přestupků, případně jiného protiprávního jednání.

Pracoviště MKS se nachází na služebně MP. Obsluhu v denních hodinách zajišťuje operátor MKS. V době jeho nepřítomnosti je obsluha zajištěna stálou službou, kterou vykonává zkušený strážník. Systém má v současné době dvacet sedm kamer. Ty monitorují část centra města, zámecký kopec, vybraná sportoviště, část sídliště SUN a Plhov. Otočné kamery mohou být přímo ovládány operátorem MKS. Pokud právě obsluhovány nejsou, snímají tyto kamery předem nastavený prostor v časových sekvencích. Nahrávky jsou pak po určité časové období ukládány pro možné další využití.

Pomocí sedmi webových kamer je Již v úvodu bylo zmíněno, že MP ke své práci používá také osobní kamery a kamery ve vozidlech. Kamery ve vozidlech jsou umístěny na čelním skle a snímají vše, co před sebou vidí posádka vozidla. Tyto kamery jsou používány při monitorování zákroků a úkonů při plnění úkolů MP. Ke stejnému účelu slouží i osobní kamery strážníků, které mají připevněny na stejnokroji. Záznamy z těchto kamer pak mohou být součástí důkazního řízení. střídá na stanovištích viz níže.


Umístění kamer MKS

1. Palackého (dům č. p. 150) - otočná kamera snímá Karlovo náměstí,  ulici Kamenice, Palackého,  ulici Hurdálkovu

2. Kamenice I (dům č. p. 155) - otočná  kamera snímá okružní křižovatku u Itálie, ulice Kamenice, Plhovská až po Plhovské náměstí, část ulice  Kladská až po CDS, autobusové nádraží

3. Kamenice II (dům č. p. 155) - otočná kamera snímá okružní křižovatku u bývalého Čedoku, park před autobusovým nádražím, ulici Volovnice, parkoviště v ulici Raisově, část ulic Běloveská, Pražská,  Raisova

4. Tyršova (dům č. p. 65) - otočná kamera snímá Masarykovo náměstí a Tyršovu ulici

5. Masarykovo náměstí (Stará Radnice č.p.1) - otočná kamera snímá Masarykovo náměstí, ulici Weyrova

6. Riegrova (dům č. p. 176) - otočná kamera snímá parkoviště v ulici Riegrova, ulici Riegrova, Parkány

7. Kostelecká (dům č. p. 1829) - otočná kamera snímá ulice Kostelecká, Příkopy, část ulice Kollárova, ZŠ Plhov, parkoviště, čerpací stanice Shell

8. Duhová (dům č.p. 269) - otočná kamera snímá část sídliště SUN, část ulice Bartoňova, parkoviště a vjezd do areálu honí nemocnice

9. Tyršova (dům č.p. 35) - kamera snímá odpočinkovou zónu v ulici Hradební, část ulice Strnadova a Hronova

10. Nádraží I Kladská (konstrukce zastřešení autobus. nádraží) - kamera snímá nástupiště autobusového nádraží

11. Nádraží II Kladská (konstrukce zastřešení autobus. nádraží) - kamera snímá nástupiště autobusového nádraží, prostor před vstupem do železničního nádraží

12. Nádraží III Kladská (konstrukce zastřešení autobus. nádraží) - otočná kamera snímá prostor autobusového nádraží

13. Jugoslávská (Laguna 1, 2) - kamera snímá část ulice Jugoslávská v prostoru před Disko klubem Laguna, přilehlé budovy a parkující vozidla v Jugoslávské ulici

14. Zámecká (dům č.p. 239) - kamera snímá část Dětského hřiště Zámecká

15. Bratří Čapků I (skate park) - kamera snímá skatepark

16. Bratří Čapků II (skate park) - kamera snímá vchod, sezení pro uživatele skateparku a    WC

17. Poštovní (budova MÚ) - kamera snímá část parkoviště za MÚ, klidovou zónu a prostor před veřejným WC

18. Park osobností  u hotelu U Města Prahy 2 ks (sloup veřejného osvětlení) - kamery snímají Park osobností

19. Sportovní stadion Hamra 2 ks (sloup veřejného osvětlení) - kamery snímají prostor sportovního stadionu Hamra

20. Jugoslávská (č.p. 1539) - monitoruje dětské hřiště

21. Zámek (u medvědů) - monitoruje nádvoří  zámku u medvědů, nově vybudované schodiště, cestu směrem ke galerii a přilehlé prvky

22. Zámek (Smiřických č.p. 272) Galerie výtvarného umění  - monitoruje příjezdovou komunikaci ul. Smiřických, nově upravený park u galerie, chodníky směrem k nádvoří u medvědů

23. Zámek Sv. J. Nepomuckého - pevná kamera monitoruje nově vybudované schodiště od hotelu Beránek a sochu Sv. J. Nepomuckého

24. Zámek Chrastinka u Déčka -   monitoruje příjezdovou komunikace  z  ul. Zámecká  na zámek

25. Zámek Chrastinka pod Šancí  -  kamera navazuje na kameru Chrastinka u Déčka směrem k zámku samotnému

26. Zámek Chrastinka u křížku  -  kamera monitoruje  přilehlé okolí zámku,  zrekonstruovaný kříž  a nově opravenou cestu k  zámku u křížku

27. Zámek na Vysokých Šancích PTZ  -  kamera monitoruje příjezdovou cestu nad  Zámeckou restaurací  do  aleje Kateřiny Zaháňské  a přilehlé okolí

- Zobrazit mapu MKS 

 

Webové  kamery  zajišťující dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu:

1. Kamenice  (dům č. p. 155) - kruhový objezd Itálie, část směr k CDS , nádraží, část ulice Plhovská

2. Kamenice  (dům č. p. 155)  -   kruhový objezd Čedok,  výjezd z Husova náměstí a vjezd do ulice Raisova

3. Pražská - bazén, směr z centra

4. Pražská - bazén, směr centrum

5. Českoskalická, Pražská - směr do centra

6. Českoskalická, Pražská - směr z centra

7. Polská - směr kruhový objezd u Kauflandu

- Zobrazit mapu webových kamer 

 

Přenosné kamery zajišťující dohled nad dodržováním veřejného pořádku.

1. Weyrova

2. Tepenská

3. Borská

4. Poděbradova

5. Nerudova (dvůr v obytném bloku)

6. Pražská - Němcové (dvůr v obytném bloku)

7. Příkopy (řadové garáže)

8. Za Tratí

- Zobrazit mapu přenosných kamer