Právní normy

553/1991 Sb.Zákon České národní rady o obecní policii

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky

361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích

128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)

40/2009 Sb. Trestní zákoník