Základní informace o Městské policii Náchod

Městská policie byla v souladu se Zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb. zřízena obecně závaznou vyhláškou města Náchod ze dne 1. července 1993.

V Náchodě slouží v současné době devatenáct strážníků v nepřetržitém, čtyřiadvacetihodinovém provozu. Služba je zajištěna vždy minimálním počtem tří strážníků. V rizikové době, za kterou považujeme noční dobu o víkendech, je služba posílena na dvě dvoučlenné hlídky. Pokud to početní stav umožní, jsou posilovány i některé odpolední směny v týdnu rovněž na dvě dvoučlenné hlídky. Na zkrácenou dobu pracuje u městské policie i operátor městského kamerového systému, který během dne dohlíží na rizikové oblasti ve městě. V době jeho nepřítomnosti obsluhuje městský kamerový systém strážník.

Výkon služby je realizován formou pěších hlídek a formou motorizovaných hlídek. Využíváme dvě vozidla v barevném provedení městské policie. Jedná se o Hyundai Tucson a VW Caddy.Náplní strážníků při výkonu služby je zejména:


- dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití,
- přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- zakročovat proti neoprávněnému odkládání odpadků, zakládání skládek a provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,
- kontrolovat dodržování vyhlášek a nařízení města,
- odhalovat přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem, též ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty, nejčastěji se jedná o postihy za přestupky proti veřejnému pořádku, majetku a přestupky v dopravě,
- upozorňovat fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činit opatření knápravě,
- podílet se na prevenci kriminality vobci.

Výše uvedené úkoly nám ukládá zákon O obecní policii. Strážníci také plní úkoly stanovené jinými zákony nebo úkoly na žádost obce.To znamená, že strážníci dále:


- dohlížejí na přechodech pro chodce, přednostně v blízkosti škol,
- zajišťují odchytovou službu toulavých zvířat na území obce,
- dohlížejí nad placením parkovného na placených parkovacích plochách,
- provádějí kontroly živnostenských provozoven, převážně restaurací se zaměřením na podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým, (dle §30 přestupkového zákona),
- ověřují v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru celostátně hledaných osob Policií ČR,
- vrámci svých oprávnění zakročují proti zlodějům, násilníkům, výtržníkům, vandalismu a dalším negativním jevům a přispívají tak k ochraně občanů a jejich majetku,
- na základě žádostí spolupracují s policisty z obvodního oddělení, dopravního inspektorátu Policie ČR Náchod a ostatními složkami IZS


Stalo se někdy, že Vám strážníci nepomohli?

Bylo to zřejmě proto, že k tomu neměli oporu v zákoně a nikoliv proto, že by nechtěli. Je potřeba si uvědomit, že městská policie je orgánem obce a může plnit úkoly pouze na teritoriu obce, která ji zřídila, případně na teritoriu jiné obce na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Má zákonem stanovená oprávnění na jejichž základě může konat a jednat. V případě, že konat nemůže, tak předává věc Policii České republiky, oznamuje správnímu orgánu nebo spolupracuje na jejím vyřešení se státními orgány nebo orgány obce. Policie ČR je ze zákona jednotným bezpečnostním sborem s působností na území celé republiky. Má také mnohem více oprávnění a pravomocí. Je oprávněna konat v trestním řízení, což městské policii vůbec nepřísluší.

Pro lepší přehled, jaké mají strážníci povinnosti a oprávnění, můžete nahlédnou do záložek povinnosti, oprávnění a další oprávnění strážníka.

Budeme rádi, pokud se na nás v případě zjištěného protiprávního jednání obrátíte osobně, případně poskytnete informaci a my Vám pomůžeme nebo budeme hledat řešení k zjednání nápravy. Je důležité mít v povědomí, že dodržování právních norem, veřejného pořádku, čistoty našeho města není jen na represivních složkách, ale měl by to být obecným zájem náš všech. Jaké prostředí si ve městě vytvoříme, v takovém prostředí budeme žít.