Strážník může dále řešit

Podle § 86 odstavec d) zákona č. 200/1990 Sb. v blokovém řízení mohou strážníci projednávat přestupky


1. jejichž projednávání je v působnosti obce,

- Obce projednávají přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2. podle zákona o silničním provozu

- podle zákona o silničním provozu spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel.

3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), l) až p),

a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší 18 let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

i) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu10),

j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku,

k) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující omamnou nebo psychotropní látku,

l) prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret,

m) kouří na místech zákonem zakázaných,

n) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo hračky a nebo podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky,

o) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na akcích určených osobám mladším 18 let,

p) prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku.

4. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením.

5. na úseku taxislužby podle zákona o silniční dopravě.


Podle § 76 odstavec 2 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád


smí osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, omezit kdokoli (tedy i strážník MP), pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu.


Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích může strážník


  • - požadovat od řidiče motorového vozidla doklady, a to řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, lékařské potvrzení, které dovoluje se nepoutat na sedadle bezpečnostním pásem ze zdravotních důvodů, průkaz ZTP,
  • - pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích a na křižovatce s řízeným provozem v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (nehody, mimořádné události, požáry) a není-li řízení provozu zajištěno Policií ČR nebo v součinnosti s Policií ČR, při usměrňování provozu používá strážník pokyny pro řízení provozu policisty. Pokyny strážníka jsou nadřazeny světelným signálům, dopravním značkám nebo dopravním zařízením,
  • - zastavovat vozidla před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje, jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  • - z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP" podle zvláštního právního předpisu ze směru jízdy zastavovaného vozidla a to zepředu i zezadu,
  • - užívat při plnění úkolů zvláštní výstražné světlo modré barvy (tzv. modrý maják), případně doplněné o zvláštní zvukové výstražné znamení (modrý maják lze použít samostatně bez zvukového znamení). Výstražným zařízením mohou být vybavena vozidla obecní policie, která určí obec,
  • - měřit rychlost vozidel. Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií. Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií. Přímá účast příslušníka Policie ČR při měření rychlosti obecní policií není nutná.
  • - provádět orientační vyšetření, dechovou zkoušku, odběr slin na přítomnost obsahu alkoholu nebo jiných návykových látek u řidiče (řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj, řidičem je i jezdec na zvířeti, vozka je řidič, nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, jízdní kolo, ruční vozík, potahové vozidlo),
  • - nařídit odstranění vozidla, tvoří-li překážku provozu na pozemní komunikaci, a které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,