Dnes
Teplota: 10.7 °C

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Ilustrační obrázek

Atletická olympiáda

Dne 22. 6. 2018 proběhl již druhý ročník atletické olympiády základních škol bývalého náchodského okresu pod záštitou starosty města Jana Birke. Výsledky naleznete zde: Výsledky (pdf/360KB)

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Zřizovatelem Kulturní a sportovní nadace města Náchoda je Město Náchod. Jejím cílem je podpora kulturních a sportovních aktivit v Náchodě. Nadace podporuje pravidelně výstavní, koncertní a přednáškovou činnost, vznik, realizaci a prezentaci uměleckých děl. Zvláště významnou součástí činnosti nadace je podpora pořádání kulturních přehlídek, festivalů a dalších akcí kultury a sportu, které není možné zcela krýt ze zdrojů města. Každoroční slavnostní udělování "Kulturní a sportovní ceny" osobnostem roku, které se významnou měrou zasloužily o propagaci města Náchoda a region Náchodska v oblasti kultury a sportu, včetně udíleného ocenění "Talent roku" se stává tradičním slavnostním vyvrcholením činnosti nadace. V uplynulých letech byly tyto ceny uděleny známým osobnostem Náchoda - PhDr. Jaroslav Suchý, p. Libor Volný, Karel a Oldřich Šafářovi, Anna Sládková, prof. Aleš Fetters a další.


Finanční prostředky získává nadace prostřednictvím jednání svých členů o důležitosti podporování kultury a sportu v Náchodě s podnikateli, sponzory a zástupci místních firem. Nadace uspěla také ve výběrovém řízení Úřadu vlády ČR o přidělení příspěvku z Nadačního investičního fondu. Získala tak do svého majetku jmění, z jehož výnosů podporuje kulturní aktivity v Náchodě i v regionu. Veškeré nadační příspěvky jsou pak rozdělovány na základě žádosti a posouzení významu záměru pro město, jeho propagaci, přínosu pro rozvoj jednotlivých druhů umělecké, sportovní a zájmové činnosti, pro podporu mládežnických aktivit, spolkové činnosti apod. Dalším způsobem je rozdělování finančních prostředků formou vypsaného dvoukolového grantového řízení.

Město Náchod svou působností v oblasti kultury a sportu je tradičním, přirozeným regionálním centrem s bohatou historií, množstvím kulturních památek, úspěšným sportovním a bohatým kulturním životem se širokou nabídkou kulturních a sportovních aktivit.


Způsoby získávání a použití finančních prostředků nadace.


- výnosy z nadačního jmění - Nadační investiční fond
- finanční a jiné dary od fyzických a právnických osob
- činnost nadace, která vede k vytváření finančních prostředků
- finanční vklad města Náchoda

způsoby použití


- prostředky poskytnuté nadací musí být použity podle stanovených podmínek
- finanční prostředky jsou poskytovány formou nadačního příspěvku (grantu)

Nadace je spravována správní radou zvolenou Zastupitelstvem města Náchoda. Správní rada je složena z devíti řádných členů, kteří mají hlasovací právo. Počet řádných členů správní rady může zvýšit nebo snížit pouze zřizovatel nadace. V čele správní rady stojí předseda, kterého volí členové správní rady . Členové správní rady volí také tajemníka nadace, který zajišťuje podklady pro účetnictví, vykonává veškeré činnosti potřebné k chodu nadace a plní úkoly zadané mu správní radou.


Kontakt:

Sabina Matoulková - tajemnice nadace
tel.: 491405210
mob.: 778701318
e-mail: s.matoulkova@mestonachod.cz
adresa :
Město Náchod
Odbor kultury, sportu a CR
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Korespondenční adresa:
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda,
Odbor kultury, sportu a CR,
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.

Správní rada:

Ing. Pavel Sobotka - předseda
MUDr. Edita Nováková
Ing. Iva Cvetanova
Simona Prouzová
Lukáš Habr
Roman Toušek
Mgr. Miroslav Jindra
Mgr. Karel Petránek
Sabina Matoulková - tajemnice


Dozorčí rada:

Ing. Ladislav Šimek - předseda
Marek Dvorský
Ing. Marie Čejchanová


Ceny Kulturní a sportovní nadace v oblasti kultury a sportu a talent roku


- Udělené ceny Kulturní a sportovní nadace (pdf/300KB)

Informace


Podání žádostí o nadační příspěvek v oblasti kultury a sportu

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda vyhlašuje termín podání přihlášek o nadační příspěvky (granty) v oblasti kultury a sportu. Nadační příspěvek (grant) je určen pro fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu se týká pouze města Náchoda, oblast kultury může mít i regionální působnost.

Vyplněné žádosti na předepsaném formuláři zašlete na adresu: Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.

Termín podání - průběžně

Formulář žádosti včetně zásad o poskytování nadačních příspěvků obdržíte na kontaktní adrese nebo ke stažení zde:

- Žádosti o finanční prostředky formou grantu jsou podávány tímto formulářem(.xls)


- Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Kulturní a sportovní nadace města Náchoda na podporu občanských sportovních aktivit


Kontaktní adresa :
1) Městský úřad Náchod, Odbor kultury, sportu a CR, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.
2) tajemník nadace : Sabina Matoulková

Dokumenty

- Přidělené nadační příspěvky k 13.03.2019
- Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Kulturní a sportovní nadace města Náchoda na podporu občanských sportovních aktivit
- Žádosti o finanční prostředky formou grantu jsou podávány tímto formulářem(.xls)