Dnes
Teplota: 4.0 °C

Čtvtek, 20.12.2018PROGRAM na podporu vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2019

PROGRAM na podporu vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2019


 

Rada města Náchoda dne 17. prosince 2018 schválila Program podpory vzdělávání na rok 2019.

 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

 • na celoroční činnost v oblasti vzdělávání
 • na náklady spojené s konkrétními projekty v oblasti vzdělávání

 Důvody podpory stanoveného účelu:

 • podpora rozvoje vzdělávání na území města Náchoda

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu:

 • 350 000,-- Kč

 Okruh způsobilých žadatelů:

 • Zapsané spolky působící ve městě Náchod nebo obdobné organizace poskytující vzdělávání občanům s trv. pobytem v Náchodě

Lhůta pro podání žádosti:

 • Od 22.ledna 2019 do 22. února 2019

Kritéria pro hodnocení žádosti:

 • kvalita projektu, zpracování, úplnost, definování cíle, jasně popsané aktivity - 30 bodů
 • význam pro cílovou skupinu - 25 bodů
 • přínos pro město - 25 bodů
 • přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu 20 bodů

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

 •  březen 2019

 Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • žadatel vykonává činnost na území města Náchoda nebo poskytuje vzdělávání pro občany s trv. pobytem v Náchodě min. 2 roky
 • na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel
 • žádost je třeba podat v listinné podobě, elektronická verze se nepřipouští

 Vzor žádosti a obsah jejích příloh:

vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách Města Náchoda http://www.mestonachod.cz/mu/formulare/prilohy/330_8232165450.doc  dotační projekty města, dotace a granty

             

 Adresa, kam je třeba podat žádost:

 • Město Náchod, odbor SVŠ, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, Renata Jirmanová

 Kontaktní osoba:

 • Renata Jirmanová, Městský úřad Náchod, tel. 491405421, email: r.jirmanova@mestonachod.cz

 

Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Náchod dne: 19. 12. 2018

 

Bc. Pavel Schuma

vedoucí odboru SVŠ

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /