Dnes
Teplota: 24.2 °C
logo

Aktivní senior polsko-českého příhraničí, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057

Cíl projektu:
Hlavní cíl projektu je totožný s cílem prioritní osy 4 a směřuje ke zvětšení intenzity spolupráce instituci a komunit v příhraničním regionu podporou aktivit o přeshraničním dosahu v oblasti mezilidských vztahů a sociálních iniciativ. Tohoto cíle bude dosaženo díky realizaci dvou cílů dílčích. Prvním dílčím cílem bude vytvoření a rozvoj přeshraniční kooperativní sítě místních samospráv, institucí jim podřízených a nevládních organizací pracujících pro seniory. Tvůrci mají v úmyslu zpracování dlouhodobých forem přeshraniční spolupráce výhodných pro všechna zaangažovaná města.
Druhým dílčím cílem projektu je čelit marginalizaci a vylučování starších osob ze společenského života. Hlavním záměrem projektu je zde vytvoření aktivního přístupu, přístupu otevřeného novým kontaktům i okolnímu světu, dodání odvahy starším osobám a pobídnutí těchto osob, aby se více angažovaly ve společenském životě lokální komunity.
Dnešní senioři představují významnou část obyvatel příhraničí, která může při být při minimální podpoře efektivně využita při utváření hospodářského a společenského rozvoje našeho regionu. Senioři jsou potenciálními odběrateli kulturní, společenské a turistické nabídky měst ležících v polsko-českém příhraničí.

Datum zahájení projektu: 1.9.2016
Předpokládané datum ukončení projektu: 30.4.2019
Partneři projektu:
Gmina Miasto Świdnica - vedoucí partner
Město Náchod - partner
Město Trutnov - partner
Folklorní soubor BARUNKA, z.s. Česká Skalice - partner
Gmina Kędzierzyn - Koźle
Gmina Miejska Kłodzko

Aktivity projektu - Obsah projektu
1) Konference pro osoby pracující se seniory Městská obec Świdnica a Město Trutnov zorganizují každý jednu konferenci pro 60 osob (dohromady 120 osob); Trutnov - I 2017, Świdnica - XII 2018. Účastníky budou představitelé samospráv, jim podřízených institucí a sdružení pracujících se staršími osobami. Tématy konferencí budou otázky související s široce pojatou tématikou seniorů např. organizace volnočasových aktivit starších osob. V rámci konference účastníci představí své zkušenosti, ověřené metody a nápady k realizaci v budoucnu.

2) Kurzy a workshopy aktivizující starší osoby - umělecké např. fotografické, dekorace, keramika, divadelní, hudební, rukodělné, výtvarné atp., taneční, pohybové např. nordic walking, aerobic atp., zdravotní např. kurzy vaření, zvládání stresu a deprese, techniky trénování paměti atp.

3) Organizace integračních akcí tzn. vystoupení, průvody, pikniky, festivaly, výstavy, trhy pro seniory, pobízející k aktivitě intelektuální, fyzické i společenské. Krom toho každé město zaangažované do projektu, tzn. Świdnica, Kędzierzyn-Koźle, Kłodzko, Trutnov, Náchod a Česká Skalice, zorganizuje zájezdy na integrační setkání ve zbývajících partnerských městech. Každého zájezdu se zúčastní 45 osob z každého partnerského města. Projektoví partneři Trutnov a Kłodzko zrealizují každý dvě události, partneři - Świdnica, Česká Skalice a Kędzierzyn-Koźle každý 3 akce a Město Náchod 1 integrační setkání.

4) Organizace setkání pracovní skupiny. Świdnica zorganizuje 2 setkání pracovní skupiny. Každý ze zbývajících partnerů zorganizuje schůzku jednu.

5) Propagace projektu


Související články k projektu - aktuality: