Dnes
Teplota: -1.9 °C

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2022, zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)


Útvar/Odbor vykonávající kontrolu

Počet kontrol

Okruh kontrolovaných osob

Kontrolní zjištění - zjištěné nedostatky

Interní audit 15 kontroly právnických osob Zjištění a doporučení z provedených kontrol byla vždy projednána s vedoucími zaměstnanci kontrolovaných osob a na základě doporučení byla přijata opatření.
Kancelář tajemníka 4 kontroly právnických osoby Obce plní úkoly uvedené v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.
Odbor životního prostředí 40 podnikající fyzické osoby a fyzické osoby nepodnikající V 25 případech zjištěny nedostatky, uloženo opatření k nápravě, případně sankce.
Odbor obecní živnostenský úřad 73 právnické osoby, podnikající fyzické osoby Zjištěna porušení ust. § 17, 31 odst. 2, § 49 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění.