Dnes
Teplota: -4.2 °C

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2017 zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)


Úsek

Počet kontrol

Okruh kontrolovaných osob

Kontrolní zjištění - zjištěné nedostatky

Kancelář tajemníka 1 právnické osoby Obec plní úkoly uvedené v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Interní audit 17 právnické osoby Zjištění a doporučení z provedených kontrol byla vždy projednána s vedoucími zaměstnanci kontrolovaných osob a na základě doporučení byla přijata opatření. U jedné organizace bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. (4) zákona č. 250/2000 Sb. U tohoto zjištění bylo dále postupováno podle § 22 odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb.
Odbor výstavby a územního plánování 3 fyzické osoby Ve dvou případech byly zjištěny nedostatky.
Odbor životního prostředí 26 fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby Třináct kontrol bez závad. U třinácti kontrol zjištěny nedostatky (uložena opatření, popř. sankce).
Odbor obecní živnostenský úřad 249 podnikající fyzické osoby a právnické osoby Porušení zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění, např. § 17 odst.3, odst.7 a 8, § 31 odst.2.