Dnes
Teplota: 3.4 °C

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018 zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)


Úsek

Počet kontrol

Okruh kontrolovaných osob

Kontrolní zjištění - zjištěné nedostatky

Kancelář tajemníka 1 právnické osoby Obec plní úkoly uvedené v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Interní audit 16 právnické osoby Zjištění a doporučení z provedených kontrol byla vždy projednána s vedoucími zaměstnanci kontrolovaných osob a na základě doporučení byla přijata opatření.
Odbor životního prostředí 20 fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby Dvě kontroly bez závad. U osmnácti kontrol zjištěny nedostatky (uložena opatření, popř. sankce).
Odbor dopravy a silničního hospodářství 2 právnické osoby Dvě kontroly bez závad.
Odbor obecní živnostenský úřad 189 fyzické osoby podnikající a právnické osoby Porušování § 17 odst.3,7,8, § 31 odst.2,odst.14 zák.455/1991 Sb.,živnostenský zákon v pl.znění.