Dnes
Teplota: 0.0 °C

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2020 zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)


Útvar/Odbor vykonávající kontrolu

Počet kontrol

Okruh kontrolovaných osob

Kontrolní zjištění - zjištěné nedostatky

Interní audit 5 právnické osoby Zjištění a doporučení z provedených kontrol byla vždy projednána s vedoucími zaměstnanci kontrolovaných osob a na základě doporučení byla přijata opatření.
Odbor životního prostředí 22 fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby Sedm kontrol bez závad. U patnácti kontrol zjištěny nedostatky (uložena opatření, popř. sankce).
Odbor obecní živnostenský úřad 65 podnikající fyzické osoby a právnické osoby Porušení zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání,v platném znění,např.§ 17 odst.3,odst.7 a 8,§ 31 odst.2.