Dnes
Teplota: 9.4 °C

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2019 zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)


Útvar/Odbor vykonávající kontrolu

Počet kontrol

Okruh kontrolovaných osob

Kontrolní zjištění - zjištěné nedostatky

Kancelář tajemníka 1 právnická osoba Kontrolovaná obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně.
Interní audit 17 právnické osoby Zjištění a doporučení z provedených kontrol byla vždy projednána s vedoucími zaměstnanci kontrolovaných osob a na základě doporučení byla přijata opatření.
Odbor výstavby a územního plánování 1 fyzická osoba Byly zjištěny nedostatky podle stavebního zákona.
Odbor životního prostředí 20 fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby Sedm kontrol bez závad. U třinácti kontrol zjištěny nedostatky (uložena opatření, popř. sankce).
Odbor dopravy a silničního hospodářství 2 právnické osoby Byly zjištěny drobné nedostatky podle vyhlášky č. 167/2002 Sb., které byly odstraněny.
Odbor obecní živnostenský úřad 230 podnikající fyzické osoby a právnické osoby Porušení zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání,v platném znění,např.§ 17 odst.3,odst.7 a 8,§ 31 odst.2.