Dnes
Teplota: 10.5 °C

FormulářeOdbor dopravy a silničního hospodářství


1.Speciální stavební úřad

   Odstoupení od žádosti
   Ohlášení stavby
   Společné oznámení záměru
   Žádost o dodatečné povolení stavby
   Žádost o kolaudační souhlas
   Žádost o posouzení stavby podle § 125
   Žádost o povolení předčasného užívání stavby
   Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení
   Žádost o stavební povolení
   Žádost o vydání společného povolení
   Žádost o změnu stavby před jejím dokončením

2. Žádosti pro silniční správní úřad

   Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro provádění stavebních prací
   Žádost o povolení připojení (sjezd)
   Žádost o povolení stavby v silničním ochranném pásmu komunikace
   Žádost o povolení umístění pevné překážky
   Žádost o povolení uzavírky a pořádání akcí
   Žádost o povolení uzavírky a provádění stavebních prací pozemní komunikace
   Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace
   Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro pořádání akcí
   Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro pracovní stroje
   Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro provádění stavebních prací
   Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro předzahrádky,vystavené zboží
   Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro reklamní zařízení
   Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro umístění inženýrských sítí
   Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro vyhrazené parkování
   Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro zábor
   Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
   Žádost o stanovisko (vyjádření)
   Žádost o udělení výjimky ze stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

3. Registr vozidel

   Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
   Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
   Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
   Žádost o vydání tabulky s registrační značkou
   Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
   Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu
   Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
   Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
   Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

4. Taxislužba

   Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby
   Žádost o vydání EVIDENČNÍ NÁLEPKY vozidla taxislužby

Odbor kultury a sportu


[bez sekce]

   Formulář vyúčtování dotace
   Žádost o dotaci od města Náchoda
   Žádost o finanční zápůjčku od města Náchoda

Odbor obecní živnostenský úřad

   Organizační složka
   Oznámení o změně registračních údajů
   Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu
   Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu
   Pokyny ke změnovému listu
   Prohlášení odpovědného zástupce
   Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
   Přihláška k registraci pro fyzické osoby
   Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
   Přihláška k registraci pro právnické osoby
   Příloha - Odpovědný zástupce
   Příloha - Provozovny
   Příloha - Předmět podnikání
   Příloha - Statutární orgán
   Příloha - Statutární orgán právnická osoba
   Příloha k přihlášce k registraci - Organizační složky obchodního závodu
   Příloha k přihlášce k registraci - Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR
   Příloha pro správu sociálního zabezpečení
   Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné
   Základní JRF pro fyzickou osobu
   Základní JRF pro právnickou osobu
   Změnový list
   Zvláštní příloha pro Finanční úřad
   Žádost o zrušení registrace

Odbor sociálních věcí

   Žádost o dotaci od města Náchoda na poskytování sociálních služeb na rok 2023

OSPOD

   Návrh na úpravu péče a výživy
   Návrh na úpravu styku
   Návrh na úpravu výživného
   Rodičovský plán

Odbor správní


1. Matrika

   Žádost o provedení ověření dokladu pro použití v cizině
   Žádost o povolení změny jména - příjmení
   Žádost o povolení změny jména - příjmení nezletilého
   Žádost o vydání matričního dokladu
   Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve
   Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoliv vhodném místě dle § 12 z.č. 301/2000 Sb. o matrikách
   Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

2. Cestovní doklady

   Vzor - žádost o vydání cestovní přílohy

3. Evidence obyvatel

   Prohlášení ke zrušení trvalého pobytu
   Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

4. Volby

   Prezidentské volby- plná moc
   Prezidentské volby- žádost o voličský průkaz

Odbor správy majetku a financování

   Ohlášení akce, na které bude vybíráno vstupné - místní poplatek ze vstupného
   Poplatek ze vstupného - vyúčtování akce
   Žádost o povolení tomboly
   Místní poplatek z pobytu
   Odhlášení psa z evidence k místnímu poplatku ze psů
   Ohlášení psa k místnímu poplatku ze psů – registrační karta držitele (chovatele) psa
   Ohlášení užívání veřejného prostranství
   Ohlášení změny psa v evidenci k místnímu poplatku ze psů
   OZNÁMENÍ o ukončení provozování ubytování
   OZNÁMENÍ o zahájení provozování ubytování
   Vydání nové evidenční známky pro psa v evidenci MěÚ Náchod
   Vyúčtování dotace z rozpočtu Města Náchoda
   Žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc od Města Náchod
   Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace k vyhrazenému parkování

Odbor školství

   Žádost o dotaci od Města Náchod na podporu vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím

Odbor výstavby a územního plánování


1. územní plánování

   žádost o územně plánovací informaci
   žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování
   žádost o změnu územního plánu

2. stavební úřad

   01- žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
   02- žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
   03- žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
   04- žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
   05- žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
   06- oznámení záměru (územní souhlas)
   07- žádost o vydání společného povolení (ÚR a SP)
   08- společné oznámení záměru (územní souhlas a ohlášení)
   09- žádost o stavební povolení
   10- oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
   11- ohlášení stavby a)-e)
   12- ohlášení stavby f)-k)
   13- žádost o povolení změny stavby před dokončením
   14- žádost o dodatečné povolení
   15- žádost o povolení předčasného užívání stavby
   16- ohlášení dokončení stavby a žádost o přidělení č.p./ev.č.
   17- žádost o vydání kolaudačního souhlasu
   18- návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí dle zákona 50-1976Sb.
   19- oznámení změny v užívání stavby
   20- ohlášení odstranění
   21- žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
   22- vyjádření podle § 15 stavebního zákona
   23- posouzení stavby podle § 125 stavebního zákona
   24- žádost o závazné stanovisko stavebního úřadu

3. památková péče

    Žádost o závazné stanovisko památkové péče - nemovitá kulturní památka
   Žádost o závazné stanovisko památkové péče - památková zóna, ochranné pásmo KP
   Žádost o závazné stanovisko památkové péče - movitá kulturní památka

4. ostatní

    Žádost o vydání koordinovaného stanoviska koordinovaného závazného stanoviska

Odbor životního prostředí


1. Úsek ochrany přírody a krajiny:

   Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   Žádost povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

2. Úsek lesů:

   Lesní hospodářská evidence - souhrnné údaje o plnění závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a o provedené obnově lesa v jednotlivých porostních skupinách - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP)
   Lesní hospodářská evidence - souhrnné údaje o provedené obnově lesa v jednotlivých porostních skupinách podle § 40 odst. 2 lesního zákona - lesy do výměry 50 ha bez protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy
   Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře
   Písemné vyrozumění o těžbě v lese, v němž vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu (protokolárně převzaté osnovy)*
   Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny na lesním pozemku
   Žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
   Žádost o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa
   Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení)* - o umístění stavby nebo o změně využití území do 50 m od okraje lesa* - jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa*
   Žádost o trvalé (dočasné)* odnětí pozemků plnění funkcí lesa
   Žádost o trvalé (dočasné)* omezení ve využívání pozemků pro plnění funkcí lesa
   Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - fyzická osoba
   Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - právnická osoba

3. Úsek ochrany zvířat proti týrání

   Oznámení veřejného vystoupení zvířat

4. Úsek zemědělského půdního fondu

   Oznámení o zahájení realizace záměru
   Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
   Žádost o souhlas k uložení sedimentů na ZPF
   Žádost o vyjádření k návrhu trasy

5. Vodoprávní úsek

    Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
   Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, stavební úpravy – § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona
   Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
   Oznámení o dokončení vodního díla
   Oznámení o užívání vodního díla
   Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
   Žádost o ověření pasportu
   Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu
   Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
   Žádost o povolení k odběru podzemních vod a o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
   Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru1)
   Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
   Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
   Žádost o povolení k odstranění vodního díla
   Žádost o povolení k užívání vodních děl
   Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
   Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod (do 50 EO)
   Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)nebo o jeho změnu
   Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
   Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
   Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o společné územní rozhodnutí a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod (do 50 EO) potřebné k takovému vypouštění
   Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)nebo o jeho změnu
   Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky1) do kanalizace nebo o jeho změnu
   Žádost o povolení ke zrušení vodního díla
   Žádost o povolení výjimky podle § 12 zákona č. 274/2001 Sb. (křížení, souběh vodovodu a kanalizace)
   Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
   Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
   Žádost o stavební povolení k vodním dílům1)
   Žádost o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona
   Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod (do 50 EO)
   Žádost o vyjádření

6. Úsek odpadového hospodářství

   Žádost o souhlas k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

8.úsek myslivosti a rybářství

   žádost o vydání loveckého lístku
   žádost o vydání rybářského lístku

9.Ostatní

   Žádost o dotaci z Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda
   Žádost o vydání závazného stanoviska

Ostatní formuláře

   Žádost o poskytnutí informace
   Žádosti o finanční prostředky formou grantu - nadace

Městská databáze firem a organizací

   Dotazník pro firmy a organizace
   Dotazník pro restaurační a stravovací zařízení
   Dotazník pro ubytovací zařízení