Dnes
Teplota: 26.2 °C

Postup Městského úřadu v Náchodě při vyřizování žádosti o poskytnutí informací

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně příslušnému odboru Městského úřadu Náchod (dále jen "MěÚ") nebo jinému orgánu města zde: http://www.mestonachod.cz/urad/budovy/. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemnou žádost lze podat na adresu uvedenou zde: http://www.mestonachod.cz/urad/budovy/. Písemnou žádost lze podat též prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je žádost určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen "zákon")

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím adresy elektronické podatelny podatelna@mestonachod.cz.

Žádost je podána dnem, kdy byla doručena MěÚ. K podání žádosti lze využít formulář, který je k dispozici zde: Formulář - žádost o poskytnutí informace

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny, není žádostí ve smyslu zákona. Žádost vyřizuje příslušný orgán města nebo odbor MěÚ, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří (dále jen "příslušný odbor"). Informace se neposkytují nebo lze jejich poskytnutí omezit v případech stanovených v § 7 až § 12 zákona.

Poskytnutí informace

Příslušný odbor obsah žádosti posoudí a a) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve příslušný odbor žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil,

neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti města Náchoda, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) nerozhodne-li o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo jejího doplnění.

Ze závažných důvodů lze lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit, nejvýše však o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

V některých případech může být poskytnutí informace podmíněno zaplacením úhrady dle sazebníku, který je uveřejněn zde: http://www.mestonachod.cz/urad/pz-info/pz_sazebnik.pdf Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to v souladu s poučením, které rozhodnutí obsahuje.