Dnes
Teplota: 0.2 °C

Pátek, 9.4.2021Představujeme vám náchodské mateřské školy

Představujeme vám náchodské mateřské školy


Vážení rodiče,

v březnovém čísle Náchodského zpravodaje jsme vás informovali, v souvislosti se zápisem dětí do 1. tříd, o všech základních školách, které zřizuje město Náchod. Nyní vám představujeme všechny mateřské školy. Zápis do nich proběhne ve dnech 3.- 4. května a podrobné informace naleznete mimo jiné v dubnovém čísle zpravodaje. Město Náchod je zřizovatelem celkem 7 mateřských škol. Ty nabízejí velmi rozsáhlou škálu rozdílných vzdělávacích programů, a záleží pouze na vašem rozhodnutí, který zvolíte. Ať ale vyberete kteroukoliv z nich, tak máte jednu jistotu - všechny jsou velmi dobře materiálově vybaveny, všechny mají k dispozici školní zahrady, kde mohou děti trávit čas venku. Ale především všechny disponují kolektivy zkušených ředitelek a učitelek, což vám dává jistotu, že o vaše dítě  bude vzorně a bezpečně postaráno a předškoláci budou skvěle připraveni na vstup do škol základních. Přeji vám, abyste si vybrali co nejlépe, a jsem přesvědčen o tom, že rozhodně zklamaní vy ani vaše děti nebudete.

Mgr. František Majer, místostarosta

 

MŠ Myslbekova

1. Základní údaje:

Ředitelka: Jaroslava Dušková

E-mail: ms.myslbekova@tiscali.cz

Telefon: 775 240 426

Webové stránky školy: www.msmyslbekova.cz

Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2021: 95

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2021/22: 28

2. Školní vzdělávací program: „Země, voda, vzduch a já, člověk" je vytvořen tak, aby byl kreativní, vycházel vstříc potřebám i odlišnostem dětí, počínaje od těch nejmenších - odpoutání od rodinného prostředí, až po předškolní děti a jejich přípravu na školu, tedy samostatnost; rozvojem citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme dětem jejich pocit jistoty, bezpečí a vytváříme pro ně nové příležitosti k učení a poznávání.

3. Nadstandardní aktivity školy: plavecký výcvik, lyžařský výcvik, všeobecná pohybová průprava, besedy s odborníky.

4. Významné akce školy: spolupráce se ZŠ Staré Město, tvořivé dílny s rodiči, loučení s předškoláky, účast dětí na vítání občánků, exkurse a výlety do okolí.

5. Podmínky školy: MŠ Myslbekova nabízí velké, moderně vybavené prostory s krásnou zahradou určenou pro pohybové aktivity, pěstitelské a polytechnické činnosti; třída pro nejstarší děti zajišťuje intenzivní přípravu pro nástup do základní školy; zajišťujeme podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti mladší tří let;
pracoviště U Kočovny nabízí moderně vybavené domácí prostředí s nižším počtem dětí uprostřed přírody.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • vpředškolní třídě pracujeme podle programu Začít spolu
 • venkovní třída - tvořivá dílna pro rozvíjení polytechnických dovedností, kde děti pracují se skutečným materiálem, se skutečným nářadím a náčiním
 • všechny třídy jsou vybaveny IT technikou
 • mateřská škola má odloučené pracoviště U Kočovny 31

foto MŠ Myslbekova

MŠ Vančurova

1. Základní údaje:

Ředitelka: Mgr. Miroslava Weissová

E-mail: ms.vancurova@post.cz

Telefon: 491 428 695

Webové stránky školy: www.webskoly.cz/msvancurova

Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2020: 69

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku  2021/2022: 18

 

2. Školní vzdělávací program: „Svět kolem nás - svět ve mně" zahrnuje obecné cíle vzdělávání a řídí se společnými cíli (osvojení základních klíčových kompetencí dítětem
a získání předpokladů pro celoživotní vzdělávání); není opomenuto ani přihlédnutí k předškolnímu věku jako k období senzitivní fáze, kdy je dítě zvláště vnímavé.

3. Nadstandardní aktivity školy: nabízíme nejstarším dětem doplňkové zájmové činnosti pro předškoláky: flétnička a angličtina, plavecký výcvik, zprostředkování lyžařského výcviku.

4. Významné akce školy: dodržujeme české lidové zvyky a tradice - zpravidla jsou provázeny vzdělávacím projektem, který umožní dětem se s daným zvykem, případně tradicí seznámit; vystoupení dětí při příležitosti vítání občánků, divadla, kina, exkurze, výstavy atp.

5. Podmínky školy: 3třídní mateřská škola se snahou o věkové rozdělení dětí do jednotlivých tříd; každá třída je vybavena hračkami a učebními pomůckami příslušnými k věku dítěte, postupně je obnovujeme a doplňujeme; součástí mateřské školy je členitá zahrada, která je postavena v duchu přírodního hřiště, je členěna do 4 celků a nabízí dětem mnoho podnětů pro jejich hru a přirozený rozvoj.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • jsme první založenou mateřskou školou vNáchodě
 • máme blízko na zámek a klesu, i když jsme vcentru města, což využíváme kvycházkám
 • mateřská škola je součástí projektu Mrkvička (metodika a realizacekomplexní ekologické výchovy mateřské školy)

foto MŠ Vančurova

MŠ Alšova

1. Základní údaje

Ředitelka: Klára Skleničková

E-mail: reditelka@ms-alsova.cz

Telefon: 602 413 453, 491 423 413

Webové stránky školy: www.ms-alsova.cz

Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2020: 57

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2021/2022: 17

2. Školní vzdělávací program: „Hledáme krásnou duhu za každým mráčkem" - program je koncipován na rozvoj postojů, znalostí a dovedností a vede k samostatnosti dítěte, a to vše s cílem pro přípravu na praktický život; využíváme prvky programu Začít spolu.

3. Nadstandardní aktivity školy: „KLUB DUHÁČEK"- nespavý program pro nejstarší děti, který je naplňován různorodou vzdělávací nabídkou, jako je stimulační program MAXÍK; logohrátky; tvoření, pokusy a jiné. Cílem je přitažlivou formou dovést děti k samostatné tvořivé činnosti a ke spontánnímu zájmu o poznávání ve spolupráci s dospělým, vše je zaměřené

na přípravu pro pohodový vstup do základní školy; nespavý program je využíván i u dětí mladšího předškolního věku se sníženou potřebou spánku (ve formě klidových činností).

4. Významné akce školy: projekty „Broučkování", „Všude dobře doma nejlíp", „Skřítek Zahradníček"; vystupování v Domově pro seniory Marie, vánoční akce s rodiči „Cesta

za světýlkem", „Čarodějnický rej" s rodiči a největší závěrečná akce „Zahradní slavnost" - pasování a loučení se s předškoláky a pasování na Duháčky - nové předškoláčky.

5. Podmínky školy: mateřská škola se nachází v krásné čtvrti Náchoda zvané Třešinky

a těsné blízkosti lesoparku Montace; součástí je hezká zahrada s herními prvky a malou EKO zahrádkou. Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni s mnoha hracími a pracovními koutky, včetně IT techniky a interaktivní tabule. Naše mateřská škola má nově přistavené šatny pro děti se sociálním zázemím.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • menší mateřská škola se třemi třídami, dvě třídy jsou heterogenní a jedna „předškolní"
 • vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro všechny, a proto klademe důraz
  na vzájemné pohodové vztahy s rodiči i dětmi
 • zaměřujeme se na poznávání českých tradic, ale i multikulturní zvyky, dále
  na environmentální činnosti na podporu vztahu k přírodě, pohybové činnosti, čtenářskou
  a předmatematickou gramotnost a realizujeme mnoho projektů ve spolupráci i s různými institucemi
 • zprostředkováváme odpolední sportovní kroužky - Sporťáček, In-line, Pohádkové lyžování

foto MŠ Alšova

MŠ Březinova

1. Základní údaje

Ředitelka: Lenka Šimková

E-mail: reditelka@ms-brezinova.cz

Telefon: 491 423 664

Webové stránky školy: www.ms-brezinova.cz

Celkový počet dětí k 31. 1. 2021: 47

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2021/2022: 12

2. Školní vzdělávací program: „Dobré ráno, dobrý den..."

Naší prioritou je vytvořit bezpečné a přátelské prostředí plné pohody, radosti a kamarádů,
ve kterém budeme vzdělávat samostatné, tvořivé a spokojené dítě se zdravou sebedůvěrou
a připravíme ho na vstup do ZŠ.

3. Nadstandartní aktivity školy: „Předškoláček" - příprava předškoláků pro vstup do ZŠ; „Angličtina hrou" - metoda Wattsenglish; „Šikovné ruce"- výtvarné a pracovní činnosti; „Rarášek" - pohybové hry, cvičení a tanec; pravidelné cvičení v tělocvičně na ZŠ TGM - v zimních měsících; předplavecký výcvik - výuku zajišťuje Plavecká škola Náchod; „kutilství" v naší dílničce v suterénu školy.

4. Významné akce školy: zamykání a odemykání zahrady; tematické týdny - barevný, pyžamový, kuchařský, korálkový, ekologický; Mikulášská a Vánoční nadílka; Tříkrálové putování v sousedství MŠ; karneval; velikonoční pečení mazanců; Den matek; Den otců; spaní předškoláků ve školce a jejich pasování na školáky; Zahradní slavnost.

5. Podmínky školy: Mateřská škola je zřízena v jednopatrové vile v klidné části Náchoda

v blízkosti Montace. Budova je obklopena rozsáhlou lesoparkovou zahradou s velkým množstvím herních a vzdělávacích prvků.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • dvoutřídní mateřská škola, děti jsou rozděleny do heterogenních tříd
 • činnosti plánujeme podle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí tak, aby si každé dítě našlo činnost sobě blízkou a mělo tak možnost se všestranně rozvíjet dle svého potenciálu
 • důraz klademe na individuální přístup kdítěti a přátelskou atmosféru
 • stravování- velmi pestrá a chutná skladba jídelníčku skladnou odezvou od dětí
  i rodičů.

foto MŠ Březinova

MŠ Havlíčkova

 

1. Základní údaje:

Ředitelka: Mgr. Michaela Trejtnarová

E-mail: msplhov@msplhov.cz

Telefon: 491 427 248, 736 772 040

Webové stránky školy: www.msplhov@msplhov.cz

Celkový aktuální počet dětí k 31. 1. 2021: 106

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2021/2022: 27

2. Školní vzdělávací program: „Za vším hledej slunce" je program zaměřený na badatelsky orientovanou výuku vycházející z environmentální výchovy a vzdělávání - děti se zapojují

do zahradnických projektů, kterými škola naplňuje kritéria Skutečně zdravé školy; nabízí třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a nadstandardní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami; prioritou je respektující přístup, přátelské klima a péče o zdraví našich dětí.

3. Nadstandardní aktivity školy: pěvecký sbor Plhováček, Flétničky, Tvořivá dílna, Angličtina, IT. Feuresteinova metoda instrumentálního obohacování a Logohrátky (logopedická cvičení). Podporujeme sportovní aktivity a účast na plavání. Pěstujeme a sklízíme z vlastní zahrádky.

4. Významné akce školy: sboreček Plhováček prezentuje školu na veřejných vystoupeních

a přehlídkách. Děti se s programem účastní vítání občánků; Zahradní slavnost pořádáme
ve spolupráci s družinou ZŠ Plhov; exkurze a výlety; Setkávání a posezení s rodiči a dětmi, spolupracujeme se středními školami a UHK.

5. Podmínky školy: mateřská škola se nachází na Plhovském sídlišti, v klidové části s přístupem do zámeckého parku; má rozsáhlou a podnětnou přírodní zahradu plnou vzrostlých stromů, jedlých bylin a keřů; třídy pro děti rok před vstupem do ZŠ umožňují intenzivní přípravu dětí k zápisu, další ze tříd je vybavena pro aktivity nejmladších dětí s možností přijetí i mladších 3 let; v přízemí školy je umístěna třída pro 12 dětí, do které zařazujeme děti na přání rodičů a potřeb dětí.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • přírodní zahrada" Ráj pro děti" se zahradnickým a sportovním centrem
 • stravování dětí dle principů Skutečně zdravé školy
 • nadstandardní vybavení tříd a společných prostor
 • rodiče a zaměstnanci školy se společně podílí na tvorbě podnětného a přátelského prostředí, které podporuje rozvoj dětí po všech stránkách
 • jsme příkladem dobré praxe voblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 • propojujeme badatelsky orientovanou výuku svyužitím digitálních technologií
 • rozvíjíme dovedností vrámci projektu Malý zahradník
 • zařazujeme prvky Montessori pedagogiky a Začít spolu

foto MŠ Havlíčkova

MŠ Komenského

1. Základní údaje:

Ředitelka: Mgr. Alena Dušánková

E-mail: info@mskomenskeho.cz

Telefon: 499 110 210

Webové stránky školy: www.mskomenskeho.cz

Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2021: 100

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2021/2022 : cca 35

2. Školní vzdělávací program: vychází z projektu „Zdravé mateřské školy"; stěžejním cílem programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě

ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví; celoroční projekt s názvem „Pohádka ve škole, škola v pohádce" si paní učitelky během roku zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích programech dle aktuálních potřeb a zájmu dětí.

3. Nadstandardní aktivity školy: účast dětí na vítání občánků, „Vánoce s květinou"

na zámku v Novém Městě n. M.; před Vánocemi chodí na obchůzky do okolí MŠ se zpěvem vánočních koled a předávají vánoční přání; předškoláci se účastní plavecké výuky; školní jídelna připravuje ochutnávku zdravých pomazánek a moučníků; pořádáme veřejné výstavy dětských prací nebo prací rodičů a dětí ve vestibulu MŠ, tematické výlety, návštěvy některých významných osobností (literárních, uměleckých...).

4. Významné akce školy: každý rok pořádáme výstavy ve vstupních prostorách školy, Zahradní party s hudbou pro rodiče s dětmi, rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ, „Pasování na školáka".

5. Podmínky školy: mateřská škola má 5 tříd, které se vyznačují barevnou sladěností, velikostí, variabilností hracích a pracovních center, která děti motivují k dalšímu rozvoji; v přízemí školy jsou nové šatny; terasovitě členěná školní zahrada slouží k maximálnímu pohybovému vyžití dětí (průlezky, lanový parkur, pískoviště, přírodní stimulační chodníček, svah na sáňkování, atd.).

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • jedna ze tříd školy je speciální a slouží pro 13 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; paní učitelky pravidelně konzultují své postupy se speciálními pracovišti
  a současně zajišťují průběžnou diagnostiku u všech dětí z MŠ a odbornou radu ostatním pedagogům a rodičům
 • celoročně probíhá ve všech třídách aktivita „Babičko, přečti mi pohádku"(vzhledem
  ke covidu-19 pozastaveno)

foto MŠ Komenského

MŠ Vítkova

1. Základní údaje:

Ředitelka: Jana Chmelíková

Email: ms.vitkova@seznam.cz

Telefon: 491 427 241, 734 445 777

Webové stránky školy: http://www.msvitkova.cz

Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2021: 66

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2021/2022: 18

2. Školní vzdělávací program: „Království skřítka Pramínka" - maskot skřítek Pramínek seznamuje děti se světem, ve kterém žijí, rozvíjí děti, jejich učení a poznání, vede je k osvojení si hodnot, na kterých je založena naše společnost a k získání osobní samostatnosti. Vše probíhá formou pestré vzdělávací nabídky v centrech aktivit (nabídka činností dle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí). Při vzdělávání jsou využívány metody, které se zakládají na přímých zážitcích dítěte, potřebě objevovat, experimentovat, podporují dětskou zvídavost.

3. Nadstandardní aktivity školy: Kutílci, dětská jóga Cvičení s Lali; projekt Máme polské kamarády, projekt ve spolupráci se ZŠ 1. Máje - Děti čtou dětem, Hrátky s angličtinou, pohybová aktivita Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky.

4. Významné akce školy: společné odpolední akce s rodiči a dětmi (podzim, Vánoce, Velikonoce, ukončení školního roku), den strašidel, tříkrálové koledování, masopustní průvod Bělovsí, vítání jara s vynášením Morany, celodenní výlet do Prahy s návštěvou divadla Spejbla a Hurvínka, čarodějnické spaní v mateřské škole, hledání pirátského pokladu, předškolní maturita.

5. Podmínky školy: mateřská škola má 3 třídy, nachází se v příměstské části Běloves, na okraji města, v blízkosti řeky Metuje, Malých lázní s kolonádou a lesoparku Montace; je po celkové rekonstrukci s bezbariérovým přístupem do přízemní třídy, má nově zrekonstruovanou školní kuchyň; školní zahrada prošla revitalizací s doplněním dřevin, zeleně a altánku, děti všech tříd využívají nově zakoupený interaktivní displej s výukovými programy „Barevné kamínky"; pro pobyt venku často využíváme nedaleké dopravní hřiště, vycházky do lesa, chodíme pozorovat a krmit zvířátka u hotelu Bonato, děti jsou do tříd rozděleny dle věku.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • při vzdělávání vyžíváme centra aktivit s pestrou nabídkou, Montessori didaktické pomůcky, digitální mikroskopy, programovatelné včely, Albi tužky...
 • máme nadstandartní vybavení tříd, snažíme se o estetickou výzdobu vnitřních prostor
 • děti jsou vedeny k přirozenému objevování, jednoduchým pokusům, manipulaci
  s přírodninami
 • zařazovány jsou aktivity z reálného života jako pečení moučníků, vánočky, palačinek, zavařování ovoce, výroba pomazánek, vaření a pečení na ohni, věnujeme se polytechnické výchově vdílničkách
 • ve třídách se staráme o drobné živočichy, na školní zahradě děti pečují o vlastní zahrádku, kde pěstují ovoce, zeleninu, luštěniny, květiny nebo bylinky
 • zprostředkováváme aktivity „Bavíme se sportem" a „Soptíkovo lyžování" vOrlických horách

foto MŠ Vítkova


foto MŠ Myslbekova foto MŠ Myslbekova

foto MŠ Alšova foto MŠ Alšova

Další v galerii 7

Další zprávy /