Dnes
Teplota: 27.5 °C

Úterý, 31.01.2023PROGRAM na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2023

PROGRAM  na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2023


Rada města Náchoda dne 19. prosince 2022 schválila pod č. usnesení 8/159/22 Program na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2023.

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

-        na celoroční činnost v oblasti sociálních služeb

-        na náklady spojené s konkrétními projekty v oblasti sociálních služeb

Důvody podpory stanoveného účelu:

-        podpora rozvoje sociálních služeb na území města Náchoda

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu:

-        2.780 000,-- Kč

 

Okruh způsobilých žadatelů:

-        nestátní neziskové organizace působící ve městě Náchod nebo poskytující sociální služby občanům s trvalým pobytem v Náchodě

 

Lhůta pro podání žádosti:

-        Od 20. ledna 2023 do 20. února 2023

 

Kritéria pro hodnocení žádosti:

-        kvalita projektu, zpracování, úplnost, definování cíle, jasně popsané aktivity - 30 bodů

-        význam pro cílovou skupinu - 25 bodů

-        přínos pro město - 25 bodů

-        přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu 20 bodů

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

-        březen 2023

Podmínky pro poskytnutí dotace:

-        žadatel vykonává činnost na území města Náchoda nebo poskytuje soc. služby pro občany s trv. pobytem v Náchodě

-        řádně vyplněná žádost včetně povinných příloh

-        bezdlužnost vůči městu Náchod a jím zřizovaným organizacím

-        žádost je třeba podat v listinné podobě, datovou schránkou nebo e-mailem v naskenované podobě s podpisem

-        na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel

-        v případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Náchod na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2023, bude objem navržených dotací procentuálně plošně krácen

 

Vzor žádosti a obsah jejích příloh:

vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách Města Náchoda
306_826591311.doc (live.com)


Adresa, kam je třeba podat žádost:

-        Město Náchod, odbor SV, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, Mgr. Kateřina Tylšová

-        datová schránka: gmtbqhx

-        e-mail: podatelna@mestonachod.cz

 

Kontaktní osoba:

-        Mgr. Kateřina Tylšová, Městský úřad Náchod, tel. 491 405 442, email: k.tylsova@mestonachod.cz

 

 

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /