Dnes
Teplota: 22.0 °C

VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V NÁCHODĚ

"Městská rada Náchoda se usnesla dne 1. 6. 1993 vydat podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. j) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecních zřízeních) ve znění zákonů č. 493/1991 Sb. , 485/1991 Sb. , 553/1991 Sb. a zákona č. 302/1992 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:".


I. Úvodní ustanovení


(1) Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. 1)

(2) Každý má právo obracet se na pracovníky městské policie (dále jen "strážník" ) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

(3) Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky (dále jen "policie" ).


II. Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku


(1) Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména


a) dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku,
b) přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
c) dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití,
d) odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem ČNR č. 553/1991 Sb. též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, 2)
e) upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.

(2) Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obcí; to neplatí je-li k projednávání takových přestupků v blokovém řízení projednávat přestupky podle § 30 odst. 1 písm. a) a b), § 47, § 48, § 49 odst. 1 písm. b) a d) a § 50 zákona ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích.

(3) Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty též za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 4) spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu. 5)


III. Řízení městské policie


(1) Městskou policii řídí starosta, pokud městské zastupitelstvo nepověří řízením městské policie jiného člena městského zastupitelstva.

(2) Městská rada může pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie určeného strážníka.

(3) Městskou policii nesmí řídit poslanec zákonodárného sboru.


IV. Strážníci


(1) Strážníkem se může stát bezúhonný občan 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle tohoto zákona.

(2) Strážníci jsou v pracovním poměru k obci.

(3) Jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích strážníků sta- rosta.

(4) Strážník smí vykonávat povinnosti a oprávnění podle tohoto zákona, jen má-li platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.


V. Povinnosti strážníků


(1) Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské policii v Náchodě stejnokrojem 6) s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem obce.

(2) Odznak městské policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem městské policie. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí rukávu.

(3) Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů městské policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlast- ní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.

(4) Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb. zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.

(5) Strážník je v pracovní době povinen v mezích zákona ČNR č. 553/1991 Sb. provést zákrok nebo úkon, nebo činit jiné opatření, je-li spáchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.

(6) Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích zákon ČNR č. 553/1991 Sb. provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Pokud se v tomto případě strážník neprokazuje podle odst. (1), prokáže příslušnost k městské policii průkazem městské policie.

(7) Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob.

(8) Strážník je povinen oznámit policii podezření, že byl spáchán přestupek, jehož objasňování jí přísluší podle zvláštních předpisů. 2)

(9) Strážník je povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný právní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.

(10) Oznámení podle odstavců (7) až (9) musí být doloženo důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá.


VI. Oprávnění požadovat vysvětlení


(1) Strážník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečnosti důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného správního deliktu, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení.

(2) Dále postupuje strážník podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb.


VII. Oprávnění požadovat prokázání totožnosti


(1) Prokázáním totožnosti se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.

(2) Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby hodnověrným způsobem prokázala svoji totožnost,
a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkol§ městské( policie,
b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestup- ku či jiného správního deliktu,
c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení,
d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií.


VIII. Oprávnění předvést osobu


(1) Strážník je oprávněn předvést na policii podezřelou ze spáchání přestupku, neprokáže-li osoba hodnověrně svou totožnost a věc nelze vyřídit na místě v blokovém řízení.

(2) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií, neprokáže-li tato osoba hodnověrně svou totožnost.

(3) Strážník je oprávněn předvést osobu na žádost příslušného orgánu obce podle zvláštního předpisu. 7)


IX. Oprávnění odebrat zbraň

(1) Strážník je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí nebo zadržuje, 8) nemá u sebe zbraň, kterou by mohla ohrozit svůj život nebo zdraví anebo život a zdraví jiných osob, a odebrat ji.

(2) Dále postupuje strážník podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb.


X. Oprávnění zakázat vstup na určená místa

(1) Jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů městské policie, je strážník oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval. Každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout.

(2) Úkon podle odstavce (1) je strážník oprávněn provést též na žádost orgánu, který má obdobné oprávnění podle zvláštních předpisů. 9)


XI. Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor


(1) Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést v souladu se zákonem ČNR č. 553/1991 Sb. zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.

(2) Dále postupuje strážník podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb.


XII. Oprávnění odejmout věc


(1) Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o pře- stupku může být vysloveno jej propadnutí 10) nebo může být zabrána 11).

(2) Dále postupuje strážník podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb.


XIII. Donucovací prostředky


(1) Donucovací prostředky jsou
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany,
b) slzotvorné prostředky,
c) obušek,
d) pouta,
e) úder služební zbraní,
i) hrozba služební zbraní,
g) varovný výstřel ze služební zbraně.

(2) Strážník je oprávněn použít namísto nebo vedle donucovacích prostředků též psa.

(3) Před použitím donucovacích prostředků je strážník povinen vyz- vat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání výstrahou "jménem zákona" , že bude použito donucovacích prostředků; to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo ži- vot nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.


XIV. Služební zbraň


(1) Strážník je oprávněn použít služební zbraň a) za podmínek nutné obrany 12) nebo za podmínek krajní nouze, 13) b) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet.

(2) Použití služební zbraně v případě uvedeném v odst. (1) písm. b) je přípustné pouze tehdy, jestliže použití donucovacích prostředků by bylo zřejmě neúčinné.

(3) Služební zbraní podle odst. (1) se rozumí střelná zbraň, jejímž držitelem je podle zvláštních předpisů 14) obec.

(4) Před použitím služební zbraně je strážník povinen vyzvat oso- bu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito služební zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.


XV. Povinnosti strážníka při použití a po použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně


(1) Při použití a po použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně se strážník řídí ustanovením § 18, § 19, § 20, § 21 a § 22 zákona ČNR č. 553/1991 Sb.

(2) O každém použití donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně je strážník povinen vyrozumět bez zbytečného odkladu osobu, která řídí obecní policii a sepsat úřední záznam.

(3) Dojde-li při použití donucovacích prostředků, psa nebo služeb- ní zbraně ke zranění nebo usmrcení osoby anebo ke škodě nikoli nepatrné, 15) je osoba, která řídí obecné policii povinna neprodleně vyrozumět prokurátora a nejbližší útvar policie.


XVI. Náhrada škody


(1) Obec odpovídá za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem ČNR č. 553/1991 Sb. ; to neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.

(2) Obec odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc strážníkovi na jeho žádost nebo s jeho vědomím (dále jen "poškozený" ). Obec se této odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně.

(3) Obec odpovídá i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odst. (2). Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav ; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i náhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

(4) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrtí, určí se rozsah a výše náhrady podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků. Vláda České republiky stanoví nařízením, ve kterých případech a v jakém rozsahu

a) náleží poškozenému vedle nároků podle pracovněprávních předpisů jednorázové mimořádné odškodnění;

b) se zvyšuje jednorázové odškodnění náležící podle pracovněprávních předpisů pozůstalým po poškozeném a kdy lze takové odškodnění přiznat osobám, které byly na poškozeného odkázány výživou.

(5) Obec odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou strážníkovi nebo obecní policii.1) § 14 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 553/1991 Sb.

2) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích

3) Např. § 86 zákona ČNR č. 200/1990 Sb.

4) § 22 zákona ČNR č. 200/1990 Sb.

5) Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb. , o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního

provozu) , ve znění pozdějších předpisů.

6) Výstrojní řád městské policie v Náchodě ve znění posledního vydání

7) § 42 zákona č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád) .

8) § 76 odst. 2 trestního řádu

9) Např. § 20 zákona ČNR č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky.

10) § 15 zákona ČNR č. 200/1990 Sb.

11) § 18 zákona ČNR č. 200/1990 Sb.

12) § 13 trestního zákona

13) § 14 trestního zákona

14) Zákon č. 147/1983 Sb. , o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.

15) § 89 odst. 14 trestního zákona


Tato vyhláška byla schválena městským zastupitelstvem města Náchoda na jeho veřejném zasedání konaném dne 29. 6. 1993.


Vyhláška byla zveřejněna v informační skříňce Městského úřadu v Náchodě dne 1. 7. 1993.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. 7. 1993Ing. Václav Hozák
zástupce starosty
Ing. Vladislav Žídek
starosta