Dnes
Teplota: 12.3 °C

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NÁCHODA Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 26. 6. 2006 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení


Požární řád města Náchoda upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města Náchod.

Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě


Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Náchod, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi2) na území města je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Náchod podle článku 6 této vyhlášky a dále jednotkou nebo jednotkami Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územního odboru Velkého Poříčí. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Velké Poříčí je pověřen zajišťováním požárně preventivní činnosti. Preventivní činnost vykonává pracovník, jehož odborná způsobilost odpovídá požadavkům daným zákonem.3)

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci.


Požární bezpečnost při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru upravuje Nařízení Královéhradeckého kraje č. 2/2002 ze dne 9. října 2002 a č. 3/2002 ze dne 9. října 2002.

Článek 4
Povinnosti právnických a fyzických osob


1. Právnické a podnikající fyzické osoby:
Právnické a podnikající fyzické osoby musí zajistit, aby při všech činnostech byly respektovány zásady požární ochrany, stanovené obecně závaznými právními předpisy.4)

2. Fyzické osoby:
Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou dány obecně závaznými právními předpisy.5)

Článek 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci


Trvalá pohotovost jednotek požární ochrany pro potřeby obce je zajištěna nepřetržitou službou Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a systémem nepřetržité pohotovosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod. Funkčnost tohoto zajištění je ověřována alespoň jednou ročně provedením cvičného požárního poplachu (pokud v průběhu roku nebyla ověřena výjezdem k požáru, nebo jinému zásahu s kladným výsledkem).

Článek 6
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města


Město zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů Náchod.6) Kategorie a početní stav jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky.

Jednotka je určena zejména pro: zásahy při hašení požárů, zásahy při úniku ropných látek, jiné technické zásahy, při kterých je ohrožen život, zdraví nebo majetek osob.

Článek 7
Zdroje vody pro hašení požárů


Pro hašení požáru jsou přednostně určeny požární hydranty v majetku Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Majitel hydrantové sítě je povinen minimálně jednou ročně provést revizi požárních hydrantů v katastru města a s výsledkem seznámit radu města.


Z přírodních zdrojů se pro potřeby požárního zásahu stanoví tok řeky Metuje.

Článek 8
Způsob ohlášení požárů a mimořádných událostí


Každá osoba je povinna ohlásit bezodkladně zjištěný požár nebo mimořádnou událost: na číslo 150 nebo 112 z pevné telefonní linky na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územního odboru Náchod, na číslo 150 nebo 112 z mobilního telefonu na Operační a informační středisko Královéhradeckého kraje, Krajského ředitelství v Hradci Králové.

K ohlášení požáru nebo mimořádné události lze využít veřejné telefonní stanice Českého telecomu, a.s. rozmístěné v katastru města.

Důležitá telefonní čísla:
Hasičský záchranný sbor ÚO Náchod 150
Zdravotní záchranná služba 155
Policie ČR 158
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Městská policie Náchod (Ohlašovna požárů) 156, 491405351

Článek 9
Vyhlášení požárního poplachu ve městě


Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod jsou o potřebě zásahu vyrozuměni prostřednictvím osobních radiových svolávačů, které aktivuje operační důstojník Hasičského záchranného sboru, Územního odboru Náchod (tel. 150).


Jednotku lze aktivovat i signálem "POŽÁRNÍ POPLACH" vyhlašovaným elektrickými sirénami po dobu jedné minuty (25 sec. tón-10sec.pauza-25sec. tón). Signál je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály.

Článek 10
Výpis z poplachového plánu


V příloze č. 2 vyhlášky je uveden seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle Výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje pro město Náchod.

Článek 11
Zrušovací ustanovení


Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2001, kterou se vydává požární řád města ze dne 1.ledna 2001.

Článek 12
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. srpna 2006.Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
1) § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
2) § 2, písm. b), zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
3) § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
4) Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
5) Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, § 42, § 43, § 44 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
6) Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod ze dne 27. 4. 2006

Příloha č.1 - Kategorie a početní stav jednotky
Dislokace JPO Kategorie JPO Minimální celkový počet členů Minimální počet členů v pohotovosti
1.družstvo Města Náchod JPO III 7 0
2.družstvo Lipí JPO III 7 0
3. družstvo Běloves JPO III 7 0
Náchod - Jizbice JPO V 5 0
Náchod - Dobrošov JPO V 5 0
Náchod- Babí JPO V 5 0
Náchod - Pavlišov JPO V 5 0


Příloha č.2 - Místní jednotka
JPO - kategorie JPO - číslo Technika Spojení
Město Náchod III. CAS 24 K LIAZ pager - 830,831,832


Poplach I. stupeň
JPO- kategorie JPO - číslo Technika Spojení
HZS Velké Poříčí CAS 32 T 815 150
JPO Města Náchod III. CAS 24 K LIAZ Pager-830,831,832
JPO Rubena Náchod III. CAS 32 T 815 ÚO HZS Velké Poříčí


Poplach II. stupeň
JPO - kategorie JPO - číslo Technika Spojení
JPO Nové Město n. /M II. CAS 32 T 815 ÚO HZS Velké Poříčí
JPO Hronov III. CAS 24 Š 706 RTHP ÚO HZS Velké Poříčí
JPO Velké Poříčí III. CAS 32 Š THP ÚO HZS Velké Poříčí
JPO Č. Kostelec II. CAS 24 K LIAZ ÚO HZS Velké Poříčí
JPO Česká Skalice III. CAS 24 RTHP ÚO HZS Velké Poříčí


Poplach III. stupeň
JPO - kategorie JPO - číslo Technika Spojení
JPO Horní Radechová V CAS 24 RTHP ÚO HZS Velké Poříčí
JPO Kramolna V CAS 24 RTHP ÚO HZS Velké Poříčí
JPO D. Radechová V CAS 24 RTHP ÚO HZS Velké Poříčí
JPO Červený Kostelec 2 II. CAS 24 RTHP ÚO HZS Velké Poříčí
JPO Česká Čermná V DA - 12 ÚO HZS Velké Poříčí