Dnes
Teplota: 16.4 °C

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity platná v území obvodu města Náchod

Zastupitelstvo města Náchod schválilo svým usnesením č. V a) ze dne 28.2.2011 podle ustanovení § 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Náchod touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen "poplatek") a poplatek z ubytovací kapacity (dále jen "poplatek").

(2) Správu poplatků uvedených v této vyhlášce vykonává Městský úřad v Náchodě (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Článek 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1) Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu

(2) Poplatek ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.

Článek 3
Ohlašovací povinnost

(1) Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy získá oprávnění k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ve stejné lhůtě je ubytovatel povinen ohlásit správci poplatku ukončení a změnu údajů této činnosti.

(2) V ohlášení ubytovatel uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
c) případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Článek 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí:
a) v době sezony (květen-září) 10,- Kč/den,
b) mimo sezonu (říjen-duben) 5,- Kč/den

(2) Poplatek se platí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Článek 5
Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

(1) Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštních předpisů a jejich průvodci.

(2) Osoby mladší 18 let a starší 70 let.

Článek 6
Splatnost poplatku

Poplatek vybraný od poplatníků odvádí ubytovatel (plátce) správci poplatku do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Poplatek z ubytovací kapacity

Článek 7
Předmět poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Článek 8
Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, dle čl. 3 s výjimkou údaje o účelu pobytu.

Článek 9
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy získá oprávnění k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů od faktického zahájení této činnosti. Ve stejné lhůtě je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti.

(2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 10
Sazba poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den.

Článek 11
Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
(1) Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků.
(2) Ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení.
(3) Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Článek 12
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Článek 13 Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 14 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích platná v území obvodu města Náchod ze dne 25.6.2007.

Článek 15
ÚčinnostTato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4. 2011.Jan Birke
starosta
Ing. Tomáš Šubert
místostarosta