Dnes
Teplota: 33.2 °C

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod

Zastupitelstvo města Náchod schválilo svým usnesením č. V b) ze dne 28.2.2011 podle ustanovení § 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Náchod touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen "poplatek")

(2) Správu poplatku uvedeného v této vyhlášce vykonává Městský úřad v Náchodě (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2
Předmět poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. (2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. ( 3 ) Poplatku nepodléhá užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví města Náchod.

Článek 4
Veřejné prostranství

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna, náměstí, ulice, tržiště, pozemní komunikace (tj. silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace), chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

(2) Místa veřejného prostranství, která podléhají poplatku:
a) Masarykovo náměstí, Karlovo náměstí, Plhovské náměstí, Drtinovo náměstí, Husovo náměstí,
b) ulice - Alšova, Bartoňova, Běloveská, Bezručova, Bílá, Bílkova, Borská, Bratří Čapků, Broumovská, Březinova, Cvrčkova, Českých bratří, Čechova, Českoskalická, Denisovo nábřeží, Dobrošovská, Družstevní, Duhová, Dvořákova, Hálkova, Havlíčkova, Horova,Hradební, Hurdálkova, Hrašeho, Hronova, Kapitána Jaroše, Jugoslávská,Kamenice, Kladská, Komenského, Kostelecká, Krámská, Krkonošská, Krásnohorské, Lázeňská, Lidická, 1.máje ,Mánesovo nábřeží, Mlýnská, Myslbekova, Modrá, Na Hamrech, Na Klínku, Na Pláni, Na Rovince, Na Strži, Nemastova, Němcové, Nerudova, Nový Svět, Weyrova, Palachova, Palackého, Parkány, Prokopa Velikého, Plhovská, Poděbradova, Polská, Poštovní, Pražská, Příkopy, Purkyňova, Radniční, Raisova, Riegrova, Růžová, Řezníčkova, Sokolská, Strnadova, Smiřických, Tepenská, Tyršova, U lomu, Václavická, Vančurova, Volovnice, Vinohrady, Vítkova, Vrchlického, V zátiší, Weyrova, Wolkerova, Za Továrnou, Za Teplárnou, Zámecká, Zelená, Žižkova,
c) prostor autobusového nádraží od čp. 127 až po objekt Rubeny,
d) veřejná zeleň - prostor před ZŠ Plhov, zeleň - bývalý židovský hřbitov v ul.Českých bratří,park u Masarykova náměstí směrem k zdravotnickému zařízení Faust, prostor kolem Jiráskova koupaliště, prostor u přírodního divadla (Alej Kateřiny Zaháňské).

Článek 5
Poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.2.

Článek 6 Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 7
Sazby poplatku

(1) za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb

a) oprava deštníků, broušení nožů, čistírna peří apod.

5,- Kč/m2 a den

b) předzahrádky

- paušální částka do 10m2 plochy

700,- Kč/měsíc

- paušální částka nad 10m2 plochy

1 000,- Kč/měsíc

(2) za umístění prodejního zařízení

40,- Kč/m2 a den

(3) za umístění reklamních zařízení

a) jedno přenosné reklamní zařízení jednoho poplatníka - stojan A o maximálním rozměru stojanu 60x100 cm bez poplatku

b) jiné reklamní zařízení než je uvedeno v písm. a) 1000,- Kč/rok

(4) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

a) jednorázová akce k propagaci výdělečné činnosti

10,- Kč/ m2 a den

b) jednorázová akce k propagaci neziskových organizací nebo akcí charitativního charakteru

bez poplatku

(5) za umístění stavebních zařízení, provádění výkopových prací, umístění skládek (např. skládek stavebního materiálu, skládek prodávaného zboží před prodejnou apod.)

a) do 48 hodin bez poplatku

b) po 48 hodinách bude zpoplatněno následovně:

1. oblast A:

Masarykovo nám.

Karlovo nám.

ul. Palackého

ul. Tyršova

ul. Kamenice

ul. Riegrova

600,- Kč/měsíc za každých i započatých 10m2 plochy

2. oblast B: ostatní části města Náchoda dle čl. 4 odst. 2

400,- Kč/měsíc za každých i započatých 10m2 plochy

(6) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

a) cirkusy - paušální částka

2 500,- Kč/týden

b) lunaparky a jiné obdobné atrakce (např. střelnice, TV-hry apod.)

5,- Kč/m2 a den

(7) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil

a) Masarykovo a Karlovo nám.

- paušální částka

20.000,- Kč/rok za 1 stání

b) ostatní části města Náchoda dle čl. 4 odst. 2

- paušální částka

5 000,- Kč/rok za 1 stání

(8) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

2,- Kč/m2 a den

(9) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

5,- Kč /m2 a den

Dnem se rozumí jeden i započatý kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k užívání veřejného prostranství využije.

Článek 8
Osvobození

Od poplatku je osvobozeno zvláštní užívání veřejného prostranství:
(1) pro vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,
(2) kdy uživatelem je Město Náchod a jeho příspěvkové organizace,
(3) pro užívání veřejného prostranství podle čl. 2 v případě, je-li toto veřejné prostranství užíváno na základě platné nájemní smlouvy,
(4) spočívající v provedení výkopových prací správci sítí za účelem odstranění havarijního stavu těchto sítí,
(5) pro prezentaci politických stran.

Článek 9
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl.2 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Článek 10 Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, není-li stanoveno jinak.

(2) Poplatek stanovený měsíční nebo roční paušální částkou je splatný do 15. dne od započetí užívání.

(3) Poplatek nenahrazuje povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací nebo souhlas vlastníka s užíváním veřejného prostranství.

Článek 11
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 12
ÚčinnostTato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2011.Jan Birke
starosta
Ing. Tomáš Šubert
místostarosta