Dnes
Teplota: 3.8 °C

Úterý, 18.12.2018PROGRAM na podporu sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím na rok 2019

PROGRAM na podporu sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím na rok 2019


 

Rada města Náchoda dne 17. prosince 2018 schválila Program podpory sociálních služeb na rok 2019. 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

 •  na celoroční činnost voblasti sociálních služeb
 •  na náklady spojené skonkrétními projekty voblasti sociálních služeb

Důvody podpory stanoveného účelu:

 • podpora rozvoje sociálních služeb na území města Náchoda

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu:

 • 2.560 000,-- Kč

Okruh způsobilých žadatelů:

 • nestátní neziskové organizace působící ve městě Náchod nebo poskytující sociální služby občanům strv. pobytem v Náchodě

Lhůta pro podání žádosti:

 • Od 22. ledna 2019. do 22. února 2019

Kritéria pro hodnocení žádosti:

 • kvalita projektu, zpracování, úplnost, definování cíle, jasně popsané aktivity - 30 bodů
 • význam pro cílovou skupinu - 25 bodů
 • přínos pro město - 25 bodů
 • přiměřenost rozpočtu ve vztahu krealizaci projektu 20 bodů

 Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

 • březen 2019

 Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • žadatel vykonává činnost na území města Náchoda nebo poskytuje soc. služby pro občany strv. pobytem v Náchod
 • na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel
 • žádost je třeba podat vlistinné podobě, elektronická verze se nepřipouští

 Vzor žádosti a obsah jejích příloh:

vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách města Náchoda https://www.mestonachod.cz/urad/formulare/formular.asp?id=306 ,dotační projekty města, dotace a granty

             

Adresa, kam je třeba podat žádost:

 • Město Náchod, odbor SVŠ, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, Mgr. Marcela Šťastná

 

Kontaktní osoba:

 Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Náchod dne: 18. 12. 2018

  

     Bc. Pavel Schuma

     vedoucí odboru SVŠ


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /