Dnes
Teplota: 27.2 °C

Odbor dopravy a silničního hospodářství- rozsah hlavních působností

Rozsah hlavních působností

a) na úseku registru vozidel (zák. č.56/2001Sb.ve znění pozdějších předpisů)

 • zajišťuje vedení registru vozidel
 • umožní nahlédnutí, nebo poskytne výpis zapsaných údajů v registru pouze tomu, kdo prokáže právní zájem
 • provádí registraci silničních vozidel
 • přidělí silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu registrační značku,
 • zapíše do technického průkazu silničního motorového a přípojného vozidla údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla
 • vydá žadateli osvědčení o registraci a registrační značku, které opatří nálepkou, na níž vyznačí termín pravidelné technické prohlídky
 • provádí v případě požadavku zápis, resp. výmaz zástavního práva
 • provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel
 • rozhoduje o zániku silničního vozidla z registru
 • provádí dočasné vyřazení silničního vozidla z registru
 • vydává rozhodnutí o technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla (přestavby a stavby vozidel)
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla mimo země EU
 • schvaluje přestavby vozidel vedených v registru vozidel
 • rozhoduje o udělení a o odnětí oprávnění pro provozování stanice měření emisí
 • vykonává státní odborný dozor nad činností stanic měření emisí,

b) na úseku získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (zák.č.247/2000Sb.ve znění pozdějších předpisů)

 • vydává a odnímá registraci k provozování autoškoly
 • schvaluje vozidla pro použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

c) na úseku provozu na pozemních komunikacích (zák.č.361/2000Sb.ve znění pozdějších předpisů) zajišťuje vedení registru řidičů a výdej dat z registru

 • uděluje a rozšiřuje řidičská oprávnění
 • zapisuje změny v řidičském průkazu, vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává duplikáty těchto průkazů
 • rozhoduje o výměně řidičského průkazu vydaného cizím státem
 • vede řízení o podmínění, omezení, pozastavení, odnětí a vrácení řidičského oprávnění
 • vydává, eviduje, vyměňuje, zneplatňuje a řeší reklamaci paměťových karet do tachografu
 • karty řidičů, karty podniků a servisní karty
 • vede správní řízení o odnětí řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů
 • zapisuje dopravně psychologické vyšetření
 • zapisuje přestupky proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích, které spadají do bodového systému
 • vede správní řízení o námitkách proti zápisu bodů
 • projednává přestupky podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • projednává přestupky podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • stanovuje po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci

d) na úseku silničního hospodářství (zák.č.13/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 • výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.a III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obcích ve správním obvodu uvedeném v čl. I odst. 2.2.písm. b tohoto řádu, které nejsou pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, tj.:
 • připojování pozemních komunikací,
 • odstraňování vraků z místní komunikace,
 • rozhodnutí o uzavírce a objížďce,
 • vydávání povolení ke zvláštnímu užívání silnic II.a III.třídy a místních komunikací (nadměrné náklady,umisťování a provozování reklamních poutačů, umisťování, nakládání a skládání věcí nebo materiálů na vozovce, umísťování inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, pořádání sportovních aj.akcí, pokud by jimi mohla být ohrožena plynulost a bezpečnost silničního provozu),
 • rozhodování o umísťování, případně odstraňování pevných překážek na pozemních komunikacích
 • zjišťování zdrojů ohrožování silnice a místní komunikace
 • rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • projednávání přestupků na dálnicích a na silnicích podle zák.č.13/1997Sb. a zák.č.251/2016 Sb., o některých přestupcích ( nepovolené zvláštní užívání silnic II.a III.tř.a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, překročení při kontrolním vážení vozidla hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem,znečišťování, poškozování dopravních značek apod.),

e) na úseku dopravního úřadu pro taxislužbu a městskou hromadnou dopravu (zák.č.111/1994Sb.ve znění pozdějších předpisů)

 • případné provádění licenčního řízení pro městskou hromadnou dopravu
 • případné schvalování jízdních řádů pro městskou hromadnou dopravu
 • veškeré činnosti týkající se provozování taxislužby ( zařazení vozidel do evidence vozidel taxislužby, vystavování průkazu způsobilosti řidiče taxislužby, kontrola činnosti)
 • Zajišťuje agendu spojenou s vybíráním správních poplatků a pokut.

  Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

  Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 21.