Dnes
Teplota: 9.1 °C

Kancelář tajemníka - rozsah hlavních působností

Kancelář tajemníka plní především tyto úkoly:

 • organizačně a administrativně zajišťuje činnost starosty, místostarostů a tajemníka, kompletuje podklady pro jednání RM, ZM, vyhotovuje zápisy z jednání a přijatá usnesení těchto orgánů a vede jejich evidenci a archiv
 • organizačně zabezpečuje jednání se zástupci částí města, vyhotovuje zápisy z těchto jednání a vede jejich evidenci
 • vede úřední desku úřadu, kontroluje a aktualizuje ji
 • zabezpečuje vydávání vnitřních předpisů a vede jejich evidenci
 • napomáhá odborům při přípravě právních předpisů města: obecně závazných vyhlášek a nařízení, vede jejich evidenci
 • zajišťuje a spravuje počítačový systém úřadu
 • spravuje webové stránky města
 • připravuje podklady a informace z digitálních map a připojených databází a provádí jejich aktualizaci
 • zabezpečuje implementaci elektronizace veřejné správy
 • dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajišťuje požární prevenci v rámci úřadu, zabezpečuje požární preventivní prohlídky, zabezpečuje v oblasti BOZP a PO školení a přezkoušení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, zabezpečuje prověrky BOZP
 • vede evidenci pracovních úrazů, zajišťuje styk s příslušnou pojišťovnou při odškodnění pracovních úrazů
 • zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona - krizové plánování, bezpečnostní rada, krizový štáb
 • zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy - zpracovává plán nezbytných dodávek
 • zabezpečuje úkoly dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky - zpracovává dílčí plán obrany
 • zabezpečuje úkoly dle zákona č. 585/2004 Sb., branného zákona
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • vede personální agendu zaměstnanců města, zpracovává podklady pro odměňování zaměstnanců, vede kompletní mzdovou agendu
 • zajišťuje agendu spojenou s výkonem trestu obecně prospěšných prací
 • zajišťuje spolupráci s Úřadem práce ČR týkající se veřejně prospěšných prací, společensky účelných pracovních míst, apod.
 • na úseku styku s veřejností komplexně zajišťuje přípravu a vydávání Náchodského zpravodaje, informuje veřejnost o připravovaných záměrech města, provádí monitoring tisku, informuje sdělovací prostředky o činnosti úřadu a orgánů města
 • zapisuje údaje týkající se veřejných funkcionářů do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • vede evidenci žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, napomáhá odborům s vyřizováním žádostí o informace
 • napomáhá odborům při vypracování soukromoprávních i veřejnoprávních smluv, poskytuje zaměstnancům města právní konzultace
 • Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.