Program prevence kriminality
- dotační řízení


Aktuální informace

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminality 2022 (pdf /200 Kb )

Obecné informace

Město Náchod a komise sociální a prevence kriminality vyhlašuje každoročně dotační řízení na projekty v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Dotace jsou určeny na financování projektů občanských sdružení, státních i nestátních organizací, škol a školských zařízení, církví a dalších právních subjektů, které se v Náchodě věnují prevenci sociálně patologických jevů.

Źádosti o dotaci na předepsaném formuláři se předkládají sociální a prevence kriminality prostřednictvím koordinátora prevence na místní úrovni Miroslava Horáka, Městská policie Náchod, Hurdálkova 406. Bližší informace můžete získat na tel. č. 491 405 351.


Pravidla pro poskytování finančních příspěvků v oblasti prevence kriminality ve městě Náchodě.


1. Žádost musí být podána na předepsaném formuláři, který je ke stažení zde nebo u koordinátora prevence kriminality.

2. Podmínky pro poskytnuti příspěvku
- o příspěvek mohou žádat nestátní organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církve, samospráva obce
- každý subjekt může požádat o příspěvek pouze na jeden projekt
- předložený projekt musí obsahovat odborné zpracování zamýšlené činnosti včetně finančního rozpočtu
- subjekt, kterému bude poskytnut příspěvek se smluvně zaváže, že jej použije pouze na činnosti, které jsou předmětem předloženého projektu
- koordinátor prevence kriminality na místní úrovni musí mít možnost sledovat realizaci projektu
- subjekt je povinen neprodleně informovat koordinátora prevence o změnách stanov, bankovního spojeni, statutárního zástupce apod, dále je povinen oznámit další změny, které mohou podstatně ovlivnit náplň a financování projektu.
- koordinátor prevence kriminality na místní úrovni seznámí komisi sociální a prevence kriminality se všemi předloženými projekty
- komise sociální a prevence kriminality posoudí každý projekt individuálně a rozhodne o jeho doporučení Radě města Náchoda a Zastupitelstvu města Náchoda včetně výše finančního příspěvku.
Vybrané projekty budou zařazeny do grantových programů MV ČR a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

3. Obsah projektu
Projekt musí obsahovat předepsaný formulář žádosti a povinné přílohy:
- kopie dokladu o registraci (stanovy)
- kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce (jmenovací dekret)
- kopie smlouvy o zřízení běžného účtu
- popis aktivity v rozsahu max. 3 stran textu

Vyúčtování:

- subjekt vrátí příspěvek v plné výši, pokud bude použit k jiným účelům, než je předmětem smlouvy
- subjekt vrátí příspěvek v případě, že projekt nebude realizován - subjekt je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté na realizaci projektu nejpozději do terminu stanoveného ve smlouvě
- subjekt je povinen předložit koordinátorovi závěrečné vyúčtování včetně prvotních účetních dokladů nejpozději do data stanoveného ve smlouvě