Nález injekční stříkačky a jehly

S injekčními stříkačkami a jehlami se můžete setkat na nejrůznějších místech. Nejedná se jenom o odlehlejší místa, kde narkomani nebývají rušeni, jsou to i parky, dětská hřiště, okolí laviček, ale i chodník před školou. Jedná se o vysoce nebezpečný odpad, protože tyto injekční jehly a stříkačky odhazují na veřejných prostranstvích většinou narkomané, kteří užívají drogy intravenózně (aplikací do žíly). Je obecně známo, že uživatelé drog bývají velice často nakaženi virovými žloutenkami typu C, B, A, ale i HIV. K přenosu těchto infekcí postačuje minimální množství krve, které zůstává v průsvitu injekční jehly (více v článku Co dělat při poranění se o použitou injekční jehlu?). Dokud mezi námi budou narkomané, budeme nalézat i jimi použité potřeby. Narkomanům je totiž úplně jedno kam svůj odpad odhodí a naše snaha o čisté město je vůbec nezajímá.

Co dělat, když injekční stříkačku nebo jehlu najdu?


- NEVÁHEJTE A VŽDY VOLEJTE LINKU - 156, přijedeme co nejrychleji
- NEDOTÝKAT SE injekční stříkačky nebo jehly, HROZÍ INFEKCE!!!
- VYČKEJTE na místě nálezu do příjezdu hlídky MP, místo ukažte (jehla nebo stříkačka je malá, lehce se přehlédne) a zabraňte manipulaci s nebezpečným nálezem
- HLÍDKA MP po příjezdu na místo stříkačky sebere, umístí do nádob k tomu určených a následně je předá k bezpečné likvidaci
- Městská policie předá informaci o nálezu stříkačky či jehly Policii ČR.
- Městská policie dále předá informaci o nálezu a místě o.p.s.Laxus Hradec Králové, která se zabývá prací s narkomany v terénu a zajišťuje sběr a výměnu stříkaček

Vážení rodiče a všichni dospělí. Poučte děti, jak se zachovat v případě, že použitou injekční stříkačku nebo jehlu někde najdou! Zdůrazněte prosím, aby na ně nesahaly a oznámily to dospělé osobě nebo strážníkovi.


Ilustrační foto
Na fotografiích je strážník při sběru nalezené stříkačky a kontejner na uložení.

Co dělat při poranění se o použitou injekční jehlu?


V posledních desetiletích se stále častěji setkáváme s problémem poranění se o pohozené injekční jehly. Jedná se o malé injekční stříkačky s jehlou tzv. inzulínky. O použitou injekční jehlu se dospělý obvykle poraní při práci anebo rekreaci, děti např. při hře na pískovišti či v parcích. Injekční uživatelé drog, především ti, kteří si půjčují injekční jehly a stříkačky anebo sdílí roztok drogy, jsou mnohem častěji postiženi některými infekcemi přenášenými krví, především virovými žloutenkami typu C, B, A, ale i HIV. K přenosu těchto infekcí postačuje minimální množství krve, které zůstává v průsvitu injekční jehly.

Inkubační doba u virových žloutenek se pohybuje od 2 týdnů do 6 měsíců, u infekce HIV je podobná. Protilátky proti viru HIV a virům hepatitid B a C lze zjistit 2-3 měsíce po nákaze a v případě opakovaného rizika je nezbytné vyšetření opakovat. Při poranění se použitou injekční jehlou od osoby infikované virem je riziko infekce HIV asi 0,5% u hepatitid B a C je ještě několikanásobně vyšší!! Po poranění o použitou jehlu je velmi důležité provést soubor opatření, která zamezí nebo alespoň sníží riziko vzniku výše uvedených infekčních onemocnění.Okamžitá opatření při poranění o použitou jehlu:
- Bezprostředně po poranění nehte ranku co nejdéle volně krvácet. Krvácení totiž sníží dávku viru,

- Ranku nemačkejte!

- Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete dezinfekčním roztokem - nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem. Tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek,

- Co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře Zdravotního ústavu, event. Krajské hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

Opatření, která Vám zajistí lékař při poranění o použitou jehlu:
- Vyšetření krve na virové žloutenky typu A, B, C a vyšetření na infekci virem HIV,

- Lékař zhodnotí Váš imunitní stav a v odůvodněných případech zajistí očkování proti žloutence typu A i B v souladu s platnou legislativou,

- Podle charakteru poranění Vám může být nabídnuto krátkodobé preventivní podávání léků s cílem omezit riziko infekce virem HIV, tzv. postexpoziční profylaxe (PEP).

PEP se provádí po pečlivém zhodnocení všech okolností poranění a podle způsobu a rozsahu expozice se podá kombinace léků - tzv. virostatik (kombinace 2 nebo 3 přípravků). Vzhledem k nízkému výskytu HIV v populaci ČR je riziko nákazy tímto způsobem velmi nízké, avšak nesmí být podceněno!


Před zahájením profylaktického podávání léků je postižená osoba vždy velmi podrobně informována o principu účinku těchto přípravků a o možnosti vzniku poměrně značného množství vedlejších nežádoucích účinků. Je vždy potřeba zvážit riziko a přínos PEP. Poraněná osoba potvrdí svým podpisem, že je srozuměna s doporučeným postupem.


PEP zahajujeme co nejdříve (ideálně do 1 hodiny po poranění, nejdéle však do 72 hodin). Dále probíhají pravidelné kontroly (za 3, 6, 12 měsíců). Profylaxe trvá zpravidla 4 týdny, po 2 týdnech podávání virostatik má být zkontrolován krevní obraz, jaterní testy a testy ledvinových funkcí. Totéž se opakuje po ukončení virostatik. Je nutno upozornit, že nežádoucí vedlejší účinky profylaxe se vyskytují velmi často (až u 70% osob) a projevují se především trávícími obtížemi, bolestmi svalů a hlavy. Čím dříve se dostavíte k lékaři a čím dříve je provedena profylaxe, tím nižší je riziko infekce HIV. Profylaxe by měla být zahájena do několika hodin po poranění


Zdroj: Leták SZÚ "Při poranění se jehlou je hlavní věcí včas vyhledat lékaře!"
Ilustrační foto
Na fotkách "inzulínky", příprava drogy k intravenózní aplikaci a intravenózní aplikace.