Vraky

Jedním z častých problémů, se kterým se občané obracejí na strážníky, jsou dlouhodobě odstavená vozidla, která jsou technicky nezpůsobilá k provozu - vraky.Většina občanů očekává, že takový vrak bude neprodleně odstraněn, ale zákonná úprava takovou možnost nedává.


vrak vozidla

Zákon č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích v §19, odst.2, písm.g), zakazuje odstavování silničních vozidel, která jsou trvale technicky nezpůsobilá k provozu a nejsou opatřena státní poznávací značkou nebo která jsou zjevně trvale technicky nezpůsobilá k provozu. Dále na dálnici, silnici a místní komunikaci může provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem vozidla je pojištěna podle zákona č.168/1999 Sb. Tato povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.


Jaký je postup strážníků pokud získá informace o takovém vozidle, ať již od občanů nebo vlastním šetřením? Nejdříve se pokusí zjistit majitele tohoto vozidla a pokud se mu to podaří, určí majiteli krátkou lhůtu k odstranění vozidla z komunikace. Pokud tak majitel vozidla neučiní nebo majitele nelze šetřením zjistit, předává městská policie poznatek o tomto vozidle na Odbor dopravy a silničního hospodářství k dalšímu opatření. A v tomto případě se musejí respektovat již zmíněné dlouhé zakonné lhůty :


Podle zákona o pozemních komunikacích je vlastník vraku povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace ostranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku. Nemůže-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obyvklým (v Náchodě vyvěšením výzvy na úřední desce městského úřadu) a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Zjistí-li vlastník komunikace vlastníka vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstaněním a likvidací vraku.


Z výše uvedého je patrné, že po zjištění vraku vozidla a krátkém šetření městské policie následuje dlouhý zákonný proces, který neovlivní ani strážníci, ani úředníci Odboru dopravy a silničního hospodářství a nezbývá, než se obrnit trpělivostí. Pokud se totiž městské policii nepodaří zjistit majitele vozidla, uplynou od doby zjištění vraku do jeho odstranění v tomto případě zhruba tři měsíce.


vrak vozidla
vrak vozidla