Dnes
Teplota: 29.9 °C

Odbor kultury a sportu

 • zajišťuje vazby města na odborné orgány státní správy, profesní a zájmové organizace voblasti kultury, sportu a cestovního ruchu
 • spolupracuje při zajišťování významných kulturních, sportovních a společenských událostí a zastupuje město v přípravných org. týmech takových akcí
 • vyhlašuje a organizuje grantové programy na podporu sportovních aktivit
 • vede přehled kulturních a sportovních organizací ve městě
 • využívá informace o kulturním a společenském životě kpropagaci města
 • zajišťuje činnosti města a koordinuje součinnost akcí ve městě
 • podporuje rozvoj výkonnostního a vrcholového sportu a sportovních aktivit zejména dětí a mládeže na území města prostřednictvím finanční podpory určené na sportovní akce, sportovní činnostdětí a mládeže, vrcholový a výkonnostní sport a rozvoj a údržbu sportovišť, které nejsou vmajetku města
 • vykonává činnosti související súčastí města v MAS Stolové hory
 • ve spolupráci seuromanažery zajišťuje realizaci EU projektů
 • zajišťuje agendu kronikářů města a městských částí
 • vykonává zakladatelskou a zřizovatelskou funkci ke kulturním a sportovním institucím, zabezpečuje ekonomické a koncepční vazby na zřizovatele či zakladatele a analytickou činnost pro radu a zastupitelstvo města ve vztahu k organizacím: Sportovní zařízení města Náchoda, Beránek Náchod a. s., Kino Vesmír, Městská knihovna Náchod o.p.s., Náchodská Prima sezona o.p.s., Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves
 • organizačně zabezpečuje činnost kulturní komise, sportovní komise, letopisecké a místopisné komise
 • organizačně a technicky zabezpečuje festivaly Náchodská Prima sezóna a Camerata Nova Náchod
 • zajišťuje agendu spojenou sKulturní a sportovní nadací města Náchoda a Nadačním fondem pro podporu nemocnice v Náchodě
 • zajišťuje a pořádá kulturní a sportovní akce pořádané městem, příp. kde město je spolupořadatelem
 • připravuje podklady pro rozpočet
 • připravuje materiály pro RM a ZM
 • zajišťuje provoz Malé městské výstavní síně (v recepci Hotelu U Beránka)
 • spravuje zvonkohru
 • vede a spravuje archiv Josefa Škvoreckého
 • obsluha městského rozhlasu - ( Směrnice rady města Náchoda č. 7/2022, kterou se stanoví pravidla pro využití a provozování městského rozhlasu)

oddělení zimní stadion

 • zajišťuje správu a údržbu zimního stadionu
 • zajišťuje celoroční chod a využití zimního stadionu
 • organizuje Ligu neregistrovaných hokejistů „O putovní pohár města Náchoda"

Odbor zabezpečuje uveřejnění příslušných dokumentů odboru na úřední desce Městského úřadu Náchod a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 15 a 16.